Metastatic Mammary Tumor in a Cat


ÖZTÜRK H., EGEDEN E., CALP EGEDEN Ö., BARLAN M., YILDIRIM F., GÜREL A.

12. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Uluslararası Katılımlı Sürekli Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.403-404

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.403-404
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Metastatic Mammary Tumor in a Cat

Hazal ÖZTÜRK1, Evrim EGEDEN2*, Özlem CALP EGEDEN2, M. Metin BARLAN3, Funda YILDIRIM1, Aydın GÜREL1

1Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Avcilar Campus, İstanbul

2*Ada Veterinary Polyclinic. Sülün Street No: 14 1. Levent 34330 Besiktas, Istanbul. Tel: +90.212.3246732. E-mail: info@adapoliclinic.com

3 Gayrettepe Florence Nightingale Hospital, Gayrettepe, İstanbul

 

Mammary tumors are the third most common neoplasms in cats and account for 17% of tumors in queens. Feline mammary tumors have malignant prognosis with a high rate of 80%. In this study, it was aimed to present a case of metastatic feline mammary tumor metastasis to the lung. A tumour suspected mass was detected in a-13-year-old female cat with swelling problem in mammary gland. The mass was removed according to total mastectomy procedure. The biopsy specimen was initially fixed in 10% buffered formalin, routinely processed, embedded in paraffin, cut at about 3-4 µm thickness and stained with Hematoxylin and Eosin to be evaluated by light microscopy. One and a half years later, a pleural effusion was detected in the patient with respiratory distress complaint. Cytological examination was performed for fine needle aspiration fluid from pleural effusion. Because of her previous mammary tumor history, the lung was visualized by computed tomography (CT). Histological examination revealed that the neoplastic tissue was not well circumscribed and was composed of epithelial neoplastic cells, which scattered as individual or clusters or formed tubular formation with severe mucinous secretion. The neoplastic cells showed severe atypia, anisocytosis and anisokaryosis with hyperchromatic nucleus, some neoplastic cells contained more than one nucleoli. There were also large necrotic areas with an inflammation characterized by neutrophil infiltration. The case was diagnosed as mucinous adenocarcinoma. Cytological examination of the pleural effusion was characterized by a lot of epithelial neoplastic cells with atypical morphology and hyperchromatic nucleus. CT images showed contrast-enhanced densities of 20x12x18 mm in the mediastinum cranio-ventral segment and 22x14x8 mm in the heart ventral segment and soft tissue densities of 8x7 mm at the level of the left lung lingular segment. It was thought that the mammary tumor with a diagnosis of mucinous carcinoma in histopathological examinations resulted in metastatic tumors in lung, which was determined by cytological examination and CT image processes one and half years later. Pleurodesis was performed by using bleomycin to avoid the pleural effusion, which was caused by metastatic tumor.

 

Keywords: mammary, tumor, cat, metastasis, carsinom

Bir Kedide Metastatik Meme Tümörü Olgusu

 

Hazal ÖZTÜRK1, Evrim EGEDEN2*, Özlem CALP EGEDEN2, M. Metin BARLAN3, Funda YILDIRIM1, Aydın GÜREL1

1İstanbul üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar Kampüsü, İstanbul

2*Ada Veteriner Polikliniği. Sülün Sokak no: 14 1. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul. Tlf: +90.212.3246732. E-posta: info@adapoliclinic.com

3 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Gayrettepe, İstanbul

 

 

Meme tümörü kedilerde en sık karşılaşılan üçüncü neoplazilerdir ve dişi kedilerde görülen tümörlerin %17 sini oluştururlar. Feline meme tümörleri %80 gibi büyük bir oranda malign prognoza sahiptirler. Bu çalışmada akciğere metastaz yapmış kedi meme tümörü olgusu sunulması amaçlanmıştır. Meme lobunda şişlik şikâyetiyle kliniğe getirilen 13 yaşındaki dişi, tekir kedide tümör şüpheli kitle tespit edildi. Total mastektomi yapılarak şüpheli kitle uzaklaştırıldı. Doku örnekleri, %10’luk tamponlu formol çözeltisinde tespit edildi, rutin doku takip işlemlerinden geçirildi, parafin bloklara gömüldü ve 3-4 µm kalınlığında kesitler alınıp Hematoksilen-Eozin boyası ile boyanarak ışık mikroskobu ile incelendi. Bir buçuk yıl sonra respiratorik distress şikâyetiyle getirilen hastada plöral efüzyon tespit edildi. İnce iğne aspirasyon yöntemiyle torakstan plöral efüzyon sıvısı alınarak sitolojik inceleme yapıldı. Daha önceki meme tümörü hikayesi göz önünde tutularak ile bilgisayarlı tomografi (BT) akciğerler metastaz açısından tarandı. Histopatolojik incelemede doku örneğinin iyi sınırlandırılmadığı, epitelyal neoplastik hücrelerin tek tük kümeler halinde bir araya gelerek ya da tubul formları oluşturarak yoğun miktarda musinöz karakterde sıvı salgıladığı izlendi. Epitelyal neoplastik hücrelerde ileri dereceli hücresel atipi, anizositozis ve anizokaryosis, hiperkromazi, çok çekirdeklilik ile geniş nekroz alanları ve nötrofil infiltrasyonları ile karakterize yangı izlendi. Musinöz adenokarsinom tanısı konuldu. Plöral efüzyonun sitolojik incelemesinde ise çok sayıda tekli veya kümeler halinde toplanmış atipik, hiperkromatik çekirdekli epitelyal neoplastik hücreler belirlendi. BT görüntülemede mediastinum kranio-ventral bölümde 20x12x18 mm ve kalp ventralinde 22x14x8 mm boyutlarında kontrast tutulumu gösteren, nispeten düzensiz yumuşak doku dansiteleri ile sol akciğer linguler segmente uyan düzeyde 8x7 mm boyutlarında yumuşak doku dansiteleri izlenmiştir. Histopatolojik incelemelerde musinöz karsinom tanısı konulan meme tümörünün, bir buçuk yıl sonra sitolojik incelemeler ve BT görüntüleme yöntemleriyle yapılan işlemler sonucu akciğerlerde metastatik tümör oluşturduğu düşünülmektedir. Metastatik tümörün neden olduğu plöral efüzyonun önüne geçmek için bleomcyin ile plörodezis işlemi yapıldı.

 

Anahtar Kelimeler: meme, tümör, kedi, metastaz, karsinom