Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Erektil Disfonksiyon Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri


Ortaç M., Erdem I. H.

16. FTR Uludağ Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2020, pp.38

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Kronik romatolojik bir hastalık olan ankilozan spondilit (AS), erektil disfonksiyon (ED) ile ilişkili olabilir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, AS hastalarında ED insidansını belirlemek ve ED için risk faktörlerini tanımlamaktır.

Greeç ve Yöntem : Çalışmaya AS tanılı 50 hasta ve 50 sağlıklı erkek kontrol grubu olarak dahil edildi. Tüm demografik veriler kaydedildi. Her iki gruba katılanlar, IIEF-5 (Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi), Beck Depresyon İndeksi (BDI) ve Beck Anksiyete İndeksi (BAI) anketlerini doldururken, AS'li hastalar ayrıca Bath Ankilozan Spondilit Hastalığı Aktivite İndeksi (BASDAI) , Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Bath Ankilozan Spondilit Metrolojik İndeksi (BASMI) ve Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL) anketleri doldurdu. Hastalar erektil fonksiyon ve prediktif faktörler açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: AS grubundaki hastaların %38’inde kontrol grubundaki hastaların ise %30’unda ED saptandı. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ancak AS grubunun ortalama IIEF-EF skoru (22.3 ± 7.0) kontrol grubundan (25.7 ± 4.3) anlamlı olarak düşüktü (p: 0.004). Ayrıca, BDI ve BAI skorları AS grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. AS grubundaki hastaları ikiye böldüğümüzde ED'nin varlığına veya yokluğuna göre ED'li hastaların ortalama IIEF-EF skoru ED olmayan AS hastalarından daha düşüktü. Her iki grupta da yaş ve hastalık süresi açısından fark saptanmadı. AS grubunda ED olan hastalar BASDAI, BASFI, depresyon ve anksiyete açısından anlamlı olarak daha yüksek puanlara sahipken, BASMI skorları açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Ortalama IIEF skoru AS'li hastalarda daha düşüktü ve bunun BASDAI, BASFI, ASQoL, BDI ve BAI skorları ile negatif korelasyonu vardı.

Sonuç: Çalışmamızda AS grubunda erektil fonksiyon skorları kontrol grubundan düşüktü. Hastalık aktivitesi ve psikolojik durum ED için risk faktörleri olarak saptandı.