Avulse diş: En ideal saklama ortamı nedir?


Creative Commons License

KASIMOĞLU Y. , TUNA İNCE E. B.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.89, ss.18-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 89
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Türk Dişhekimliği Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.18-23

Özet

Avulsiyon diflin soketinden tamamen ayr›lmas› ile karakterize bir durumdur. Avulse difllerin replante edilmesi yayg›n olarak kabul edilen bir tedavi yöntemidir. Ancak replantasyonlar›n baflar›s›nda a¤›z d›fl› geçen süre, replante edilene kadar avulse diflin bulundu¤u saklama solüsyonu, canl› kalan periodontal ligament hücreleri ve splint süresi gibi çeflitli faktörler etkili olmaktad›r. Replante edilen difllerin prognozunu art›rmak için uygun saklama solüsyonunun kullan›lmas› önemli bir faktördür. Bu derlemede avulse difller için kullan›lan saklama solüsyonlar› üzerine yap›lan son araflt›rmalar ve güncel geliflmeler ele al›nm›flt›r.

Dental avulsion is characterized by the complete displacement of the tooth from its socket. Replantation is a widely accepted treatment option for an avulsed tooth. However, it depends on various factors such as the extra-oral dry time, the storage medium of the tooth during the time interval until replantation, viability of periodontal ligament cells, duration of splinting. To achieve a more favourable prognosis following tooth replantation, use of a suitable storage medium is an important factor. This review summarizes the recent researches and current developments regarding the storage medium for the treatment of avulsed tooth.