Türkiye İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Kalkınma Ajanslarının Rolü: 26 Kalkınma Ajansı İçin Swot Analizi Işığında Tespitler Ve Öneriler


Kuran İ., Bayraktar Y.

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.55, no.3, pp.2064-2077, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bölgesel dengesizlikler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsinde görülmektedir. Benzer olarak Türkiye de bölgeler arasındaki dengesizlikleri azaltmak için çeşitli politikaları uygulamaya koymuştur. Bölgesel dengesizlikleri azaltma amacıyla hayata geçirilen en önemli politikalardan biri 2006-2009 yılları arasında kurulan 26 kalkınma ajansıdır. Bu çalışmanın amacı kalkınma ajanslarının taşıdığı potansiyeli ve zayıflıkları ortaya koymak ve bu doğrultuda tespit ve önerilerde bulunmaktır. Bu çalışma kapsamında kalkınma ajanslarında çalışan uzman personele e-posta yöntemiyle anket uygulanmıştır. 26 kalkınma ajansında çalışan 174 uzmanın katıldığı anketten elde edilen veriler SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları şunlardır: i) Kalkınma ajanslarının sahip olduğu güçlü yönlere ve fırsatlara rağmen zayıf yönleri ve maruz kaldıkları tehditler nedeniyle beklenen başarıyı elde edememişlerdir. ii) Gerekli düzenlemelerin yapılması ve yerel unsurlardan da destek alınması koşuluyla Ajansların başarılı olabileceği sonucuna varılmıştır.