Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu


Creative Commons License

Demirel M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.24, no.4, pp.489-554, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Türk Ceza Kanunu’nda tehdit, şantaj, cebir suçlarıyla birlikte “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Düzenlemenin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında suçun nitelikli hallerine yer verilmiştir. Dördüncü fıkrada ise suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali ihdas edilmiştir. Son fıkrada ise içtimaya ilişkin özel bir düzenleme öngörülmüştür. Bu düzenlemeye göre bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Nihayet bir sonraki madde hükmünde etkin pişmanlık düzenlemesi yer almaktadır. Bu çalışmada tüm bu hususlar incelenecek, bu yapılırken Alman doktrininden ve mahkeme kararlarından da faydalanılacaktır.