Technology-Assisted Measurement and Evaluation Techniques in Religious Education


Creative Commons License

Koç A.

TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES, vol.7, no.1, pp.7-38, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research aims to introduce current, valuable and practical technologies so that measurement and evaluation can be used more effectively at every stage of the education-teaching process by the constructivist, student-centered and multiple intelligence approaches at the core of today's religious education programs. In addition, it'd be a good idea to present application examples of the use of these technologies for measurement-evaluation purposes. Kahoot!, Quizizz, Socrative, Mentimeter, Plickers, Crossword Labs, Wordwall, LearningApps, and Google Forms are the applications examined within the scope of the research. It explains how these apps are accessed and used, the question types they support, and reporting features. Religious teaching activities in the applications were presented through visuals. With the examples given, it is emphasised that these applications can be used easily in religious education and that the measurement-evaluation dimension of religious education can be made more enjoyable and qualified. It has been determined that these applications are based on game-oriented and competition-based use, have content suitable for religious education and offer users the opportunity to produce content. In addition, it has been seen that it supports multimedia items such as pictures and videos and supports question types such as multiple-choice tests, short answer/open-ended questions, and matching/true-false tests. In addition, it has been determined that it provides student and question-based reporting and has Turkish language support. With all these features, it can be stated that the use of technology-supported measurement and evaluation applications in religious education is necessary, and it is essential to increase the competencies of religion lesson teachers in this regard. In addition, it can be said that it is important to make classroom environments and course materials suitable for the use of these applications.

Bu araştırmanın amacı, günümüz din öğretimi programlarının temelinde yer alan yapılandırmacı, öğrenci merkezli ve çoklu zekâ yaklaşımlarına uygun bir biçimde, eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında ölçme ve değerlendirmenin daha etkin şekilde kullanabilmesi için güncel, kullanışlı ve pratik teknoloji uygulamalarını tanıtmak ve bu teknoloji uygulamalarının ölçme-değerlendirme amaçlı kullanımına dair etkinlik örnekleri sunmaktır. Kahoot!, Quizizz, Socrative, Mentimeter, Plickers, Crossword Labs, Wordwall, LearningApps ve Google Formlar araştırma kapsamında incelenen uygulamalardır. Bu uygulamalara erişimin nasıl sağlandığı ve bu uygulamaların nasıl kullanıldıkları, destekledikleri soru türleri ve raporlama özellikleri açıklanmıştır. Araştırma nitel araştırma modeline ait yaklaşımlardan biri olan doküman incelemesi deseni ile yapılmıştır. Analiz yapılırken hem ilgili literatür hem de ölçme ve değerlendirme amaçlı geliştirilen uygulamalar din öğretiminde ölçme ve değerlendirme bağlamı dikkate alınarak bütüncül bir çerçevede sunulmuştur. Uygulamalardaki din öğretimi etkinlikleri görseller aracılığıyla sunulmuş, verilen örneklerle bu uygulamaların din öğretiminde rahatlıkla kullanılabileceği, din öğretiminin ölçme-değerlendirme boyutunu daha zevkli ve nitelikli hale getirebileceği üzerinde durulmuştur. Bu uygulamaların oyun odaklı ve yarışma temelli kullanıma dayalı olduğu, din öğretimi için uygun içeriklere sahip olduğu, kullanıcıların içerik üretmesine fırsat sunduğu, resim ve video gibi çoklu ortam öğelerini desteklediği, çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı/açık uçlu sorular, eşleştirme/doğru-yanlış testleri gibi soru türlerini desteklediği, öğrenci ve soru bazlı raporlandırma imkânı sunduğu ve Türkçe dil desteğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu özellikleriyle teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme uygulamalarının din öğretiminde kullanımının gerekli olduğu, din dersi öğretmenlerinin bu konudaki yeterliklerinin arttırılmasının önemli olduğu, sınıf ortamlarının ve ders materyallerinin bu uygulamaların kullanılmasına uygun hale getirilmesinin ehemmiyet taşıdığı söylenebilir.