Subkutan mastektomide vicryl mesh kullanımı.


Creative Commons License

Karanlık H., Özgür İ. , Fayda M., Kurul S.

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1-1751

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-1751

Abstract

AMAÇ: İmplant ile meme rekonstrüksiyonunda inferolateral pektoral sınırı kapatmakta Aselluler Dermal

Matriks (ADM) ve Titanyum Kapli Polipropilen Mesh (TKPM) kullanılmaktadır. Ancak maliyet bu ürünler

ile artmaktadır. Bu çalışmada subkutan mastektomilerde nispeten daha ucuz bir ürün olan Vicryl mesh ile

elde edilen sonuçların sunulması amaçlandı.

GEREÇ-

YÖNTEM: Ocak 2008 ile Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Cerrahi

Kliniği'ne başvuran ve meme tümörü nedeni ile subkutan mastektomi yapılan 22 hastada vicryl mesh

kullanıldı. Bu hastaların demografik bilgileri, tümör çapı, uygulanan implant türü ve hacmi, adjuvan

radyoterapi, neoadjuvan kemoterapi ve ameliyat sonrası kozmetik sonuçları kayıt edildi.

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 48 (32-63) idi. Mastektomi indikasyonu tüm hastalarda onkolojikti.

Dört (%18) hastada doğrudan protez ile, 18 (%82) hastada ekspander ile rekonstrüksiyon uygulandı. Dört

(%18) hasta A cup, 10 (%50) hasta B cup, 7 (%32) hasta C cup sütyen ölçüsüne sahipti. Oniki (%55) hasta

ameliyat sonrası RT, 7 (%32) hasta neoadjuvan KT aldı. Hastalarda erken dönemde implant kaybı

izlenmedi. İki (%9) hastada yara açıklığı nedeniyle ikincil girişim yapıldı. Medyan 22 (6-74) aylık takip

süresinde hastalarin %95'nde iyi-mükemmel kozmetik beğeni sağlandı.

Sonuç ve

TARTIŞMA: Subkutan mastektomi sonrası inferolateral pektoral kas açıklığını kapatmak için vicryl mesh

güvenle kullanılabilir.