Modifiye Yumurta Sarılı Sulandırıcıların Soğutulan ve Dondurulan Koç Sperması Üzerine Etkileri


SANDAL A. İ. , ORUÇ İ., SEVİN A., TEKDEMİR E., GÖKSEL S., ALTUNAY D., ...More

19. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2017, pp.72-73

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72-73

Abstract

Effect of Modified Extenders on Ram Semen Cooled and Frozen-
Thawed By Using Egg-Yolk Extenders

Asiye İzem SANDALa, İdil ORUÇb, Aslıhan SEVİNb, Emine TEKDEMİRb, Sinan

GÖKSELb, Damla ALTUNAYb, Hatice ŞENLİKCİa, Ramazan ARICIa, Ahmet ESERa
,Özen Banu ÖZDAŞa, Kemal AKa


Department of Reproduction and Artificial Insemination, Faculty of Veterinary Medicine,
Istanbul University, Avcilar, 34320 Istanbul, Turkey b
Faculty of Veterinary Medicine Intern Students, Istanbul University, Avcilar, 34320 Istanbul,

Turkey

In our country, the sheep breeding has an important place in the livestock
industry with 30.983.933 sheeps existence according to TUIK 2016 data. Therefore the
sheep industry supplies the majority of meat, milk and hair requirement of our country,
but is not sufficient. Consequently, different biotechnological methods is used to increase
yield from sheep. Artificial Insemination (AI) has an significant role in sheep breeding
especially in intensive systems of production, to control reproduction and to improve the
production of milk, hair and meat. The aim of this study was to search effect of different
doses antioxidant (Cysteamine) (2,5-5-10 mM) (Group A-B-C) was added and was not
added (Group Control) egg yolk extender on spermatological quality after frozen-thawed
and cooling at 4°C for short storage time (0, 6, 12, 24 and 48 h).
After collection the volume, concentration, motility, morphology and live
spermatozoa ratio were assessed. Sperm concentration analysis was performed with
CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) system. Motility (x200) was performed
using phase-contrast microscopy with warming plate. The percentage of morphologically
abnormal spermatozoa (x1000) were determined using phase-contrast microscopy. Live
spermatozoon ratio was examined with light microscopy.
Group A and Group B were found more significant positive effects than the
other extenders in terms of motility, morphology and viability. Group C were the worst
groups in this study. The short storage and after frozen-thawed of diluted ram semen with
2,5 mM and 5 mM Cysteamine added egg-yolk extender was determined beneficial than
the others. The harmful effects of 10 mM Cysteamin added egg-yolk extender on
motility, morphology and viability was found between 6-48 h and after frozen-thawed.
As a result, whereas there was useful effect of 2,5 mM and 5 mM Cysteamine
added egg-yolk extender over ram spermatological quality, 10 mM Cysteamine added
egg-yolk extender was more detrimental.

Modifiye Yumurta Sarılı Sulandırıcıların Soğutulan Ve
Dondurulan Koç Sperması Üzerine Etkileri

Asiye İzem SANDALa, İdil ORUÇb, Aslıhan SEVİNb, Emine TEKDEMİRb, Sinan

GÖKSELb, Damla ALTUNAYb, Hatice ŞENLİKCİa, Ramazan ARICIa, Ahmet ESERa,Özen Banu ÖZDAŞa , Kemal AKa

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı, Avcılar,
34320 İstanbul, Türkiye b
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İntörn Öğrencileri, Avcılar,

34320 İstanbul, Türkiye

Ülkemizde koyun yetiştiriciliği TÜİK 2016 verilerine göre 30.983.933 adet
koyun varlığı ile hayvancılık sektörü içinde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla
ülkemizin yıllık et, süt ve yün ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu karşılamakla birlikte
yeterli olamamaktadır. Bu sebeple çeşitli biyoteknolojik yöntemler kullanılarak
koyundan elde edilen verim arttırılmaya çalışılmaktadır. Suni tohumlama yöntemi ise
özellikle entansif koç yetiştiriciliği yapan işletmelerde üreme kontrolünü sağlamak ve et,
süt, yün üretimini arttırmak amacıyla havyan ıslahı açısından önemli bir role sahiptir.
Amacımız, farklı dozlarda antioksidan (sisteamin) (2,5-5-10 mM) (Grup A-B-C)
eklenmiş ve eklenmemiş (Grup Kontrol) yumurta sarılı sulandırıcıların dondurma ve
eritme sonrası ve +4 °C’ de 0, 6, 12 ve 24. ve 48. saatlerdeki spermatolojik özellikler
üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
Sperma alındıktan sonra hacim, konsantrasyon, motilite, morfoloji ve canlı
spermatozoon oranları değerlendirildi. Konsantrasyonu belirlemek amacıyla CASA
(Computer Assisted Sperm Analysis) cihazı kullanıldı. Motilite muayenesi ise ısıtma
tablalı faz kontrast mikroskopta (x200), morfolojik yönden anormal spermatozoa oranı
da yine faz kontrast mikroskopta (x1000) değerlendirildi. Canlı spermatozoa oranı ise
ışık mikroskobunda incelendi.
Motilite, morfoloji ve canlı spermatozoon oranları yönünden en başarılı
sulandırıcı grubu Grup A ve Grup B olarak bulundu. Grup C ise en başarısız grup oldu.
Koç spermasının kısa süreli saklanmasında ve dondurma ve eritme sonrası
muayenelerinde 2,5 mM ve 5 mM sisteamin eklenen yumurta sulandırıcısının faydalı etki
gösterdiği saptandı. 10 mM sistemin eklenen yumurta sarılı sulandırıcının ise motilite,
morfoloji ve canlı spermatozoa oranı yönünden 6.-48. saatler arasında en başarısız olarak
bulundu.
2,5 mM ve 5 mM sisteamin eklenen yumurta sulandırıcısının koç sperması
üzerine faydalı etki gösterdiği, 10 mM sistemin eklenen yumurta sarılı sulandırıcının ise
zararlı etki gösterdiği saptandı.