The Effect of Birth Order on Achievement (A Study on A Turkish Sample).


Creative Commons License

AKGEYİK T.

Journal of International Management Studies, vol.13, pp.5-12, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Journal of International Management Studies
  • Page Numbers: pp.5-12

Abstract

THE EFFECT OF BIRTH ORDER ON ACHIEVEMENT

(A STUDY ON A TURKISH SAMPLE)

1. INTRODUCTION

The purpose of the present paper is to summary key findings from a study on the correlations between birth order and the participants’ achievement of certain indicators in a Turkish sample.

2. METHOD

2.1. Sample

The participants were office workers of a governmental organization in Istanbul, in Turkey. The study group included 169 participants, of whom 60.9% (103) were female, and 39.1% (66) male. There were 58 first-borns (34.3%), 56 middle-born (33.1%) and 55 last-born (32.5%) participants. The age of sample ranged from 24 to 33 years, where the mean age was 27.5 years, with a standard deviation of 2.29. Approximately two thirds of respondents were single (65.7%). While more than three fourth of the sample had a bachelor's degree, 23.1% had a graduate degree.

2.2. Measures

The independent variable was birth order. The dependent variable was achievement, which was measured in the study based on the participants’ achievement of certain indicators: Public Personnel Selection Examination” scores, “Academic Staff and Graduate Education Test” scores and undergraduate grade point average

3. RESULTS

The statistical analysis concluded that birth order was significantly correlated with achievement on the ASGT scores. Secondly, the analysis of variance revealed that there were statistically significant differences between the ASGT scores of participants by gender and birth order. Finally, the regression analysis suggested that family size was found to be an insignificant predictor of the participants’ achievement scores.

DOĞUM SIRASININ BAŞARIYA ETKİSİ

(TÜRK ÖRNEKLEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

1. GİRİŞ

Bu araştırmanın amacı, doğum sırası ile katılımcıların başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmanın temel bulgularını ortaya koymaktır.

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Katılımcılar İstanbul’daki bir kamu kuruluşunda çalışan büro personeliydi. Örneklem 169 denekten oluşturulmuştur. Bunların %60.9’u (103) kadın, %39.1’i (66) ise, erkektir. Katılımcıların 58’i ilk çocuk (%34.3), 56’sı ortanca çocuk (%33.1) ve 55’i (%32.5) en küçük çocuktu. Örneklemin yaş dağılımı 24 ile 33 yaşları arasında değişmekteydi (27.5 ortalama yaş ve 2.29 standart sapma ile). Katılımcıların dört üçünden fazlası üniversite mezunu, %23.1’i ise, yüksek lisans mezunuydu.  Deneklerin yaklaşık üçte ikisi bekâr (%65.7).

2.2. Veriler

Araştırmanın bağımsız değişkeni doğum sırasıydı. Katılımcılar, doğrum sırası açısından üç grupta sınıflandırılmıştır: ilk çocuk, ortanca çocuk ve küçük çocuk. Bağımlı değişken olarak ise, üç başarı göstergesi kullanılmıştır: “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)” sonuçları,   “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)” sonuçları ve lisans mezuniyet ortalamaları.

3. SONUÇLAR

İstatistiksel analizler, katılımcıların ALES sonuçları açısından doğrum sırası ile başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. İkinci olarak, katılımcıların ALES sonuçları açısından cinsiyet ve doğum sırası açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  Regresyon analizleri aile büyüklüğünün katılımcıların başarı skorlarının anlamlı bir belirleyicisi olmadığını ortaya koymuştur.