Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Yılmaz A., TANRIVERDİ H.

Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.622-639, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.622-639

Özet

Bu çalışmanın amacı işgörenlerin, meslek uyumu ile meslek algısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşçıların meslek uyumu ve meslek algısı düzeyleri araştırılmıştır. Veriler 2014 yılında Alanya’da düzenlenen Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’na katılan aşçılardan anket yoluyla elde edilmiş olup, bulgular bu ankete katılan 163 aşçı ile sınırlıdır. Ankete katılanlar kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmaya katılan aşçıların Kişi-Meslek Uyumu düzeyi “çok yüksek” ve Genel Meslek Algısı düzeyi “yüksek” olarak saptanmıştır. Kişi-Meslek Uyumu ile Mesleki Genel Algı arasında orta düzeyde, pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

The aim of this study is to determine the relations between occupational adaptation and occupational perception. For this purpose, the profession adjustment and profession perception levels of the cooks were investigated. The data were obtained through questionnaires from the chefs participating in the Golden Grab International Food Contest held in Alanya in 2014 and the findings are limited to 163 cooks participating in this survey. Survey participants were easily sampled. The data obtained in the study were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 program. Descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) were used when the data were evaluated. The Mann Whitney U test was used for comparison of quantitative data and the Kruskall Wallis test was used for more than one group comparisons. The relationship between the dependent and independent variables of the study was tested by Pearson correlation and the effect was tested by regression analysis. The level of Occupational Adaptation was found to be "very high" and the level of General Occupational Perception was "high". There was a moderate level positive relationship between the person - occupational adjustment and the occupational general perception.