TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN İLK METİN ŞERHİ DENEMESİ: “ŞEYH SA’DÎ’NİN BİR SERGÜZEŞTİ”


ÇAKAR E.

Doğu Araştırmaları A Journal of Oriental Studies, no.2, ss.47-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Doğu Araştırmaları A Journal of Oriental Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.47-74

Özet

Daha çok Edebiyat Lügatı ve Mesnevî Şerhi ile tanınan, yaklaşık olarak 
elli yıl şiirle uğraşan, aruz ve hece ile 10000 beyit civarında şiir 
söyleyen Tâhirü’l-Mevlevî (Tahir Olgun) (1877-1951) üç ayrı Türkçe 
divanı, bir de Farsça divançesi vardır. Bizzat kendisinin 68 sayı 
çıkardığı Mahfil dergisi ile Sebîlürreşâd, Sırâtımüstakîm, Beyânülhak 
ve İslâm Yolu gibi dergilerde edebî, tarihî ve tasavvufî içerikli birçok 
şiir ve yazısı yayınlanmıştır. Öğretmenliğin yanı sıra basın hayatı ile de 
ilgilenmiştir. Telif ve tercüme birçok eser yazan Tâhirü’l-Mevlevî’nin 
burada çeviriyazısı sunulan eseri, Şeyh Sa’dî’nin Bir Sergüzeşti adlı 
eseri, Sa‘dî’nin (ö. 691-4/1291-4) Bostan adlı eserinde yer alan bir 
hikâyenin, şair tarafından yapılan şerhini içermektedir. 
ANAHTAR KELİMELER 
Tâhirü’l-Mevlevî, Sa’dî, Türk Edebiyatı, Fars Edebiyatı, şiir, metin 
şerhi. 
 
Tâhirü'l-Mevlevi (Tahir Olgun) (1877-1951) who is known with his 
works Edebiyat Lügatı and Mesnevî Şerhi also dealt on poetry and had 
and three Turkish and one Persian divans that all of them contains more 
than 10.000 couplets. Many historical and mystic poems and articles by 
him also published in the the magazines like Mahfil (which is issued by 
himself) Sırâtımüstakîm, Beyânülhak and İslam Yolu. He dealt with the 
press, as well as teaching life. Tâhirü'l-Mevlevî's work that Şeyh 
Sa’dî’nin Bir Sergüzeşti (Shaykh Sa’di’s A Story) is presented here 
consists commentary of a story from Sa’di’s (d. 691-4/1291-4) work 
Bostan. 
KEYWORDS 
Tâhirü'l-Mevlevi, Sa’di, Turkish Literature, Persian Literature, 
verse, poetry, commentary of texts.