Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilişim Kültüründe Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi


Creative Commons License

KÖSE BİBER S. , BİBER M.

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 April 2018, ss.100

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.100

Özet

Teknolojik bir evrimin yaşandığı bilişim ku¨ltu¨ru¨ içerisinde bilgi miktarı hızla çoğalırken bilgi; gu¨n geçtikçe ku¨çu¨len teknolojik cihazlarla saklanabilen, taşınabilen ve çoğaltılabilen bir yapıya kavuşmuştur. Bu durum beraberinde bilgi gu¨venliğini sağlamak u¨zere bazı tedbirler alınması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu noktada gu¨venliğin en zayıf halkası olarak kabul edilen insan faktöru¨nu¨n bilgi farkındalık du¨zeylerinin saptanarak bu zayıf halkayı gu¨çlendirecek önlemler alınması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin bilişim ku¨ltu¨ru¨ndeki bilgi gu¨venliği farkındalıklarını çeşitli değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İzmir iline bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Liseleri ve Temel Liselerde öğrenim gören 276 tane ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan öğrenciler basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri Keser, Gu¨ldu¨ren ve Çetinkaya (2016) tarafından geliştirilen “Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFO)” kullanılarak toplanmıştır. Ölçek maddeleri “Google Formlar” u¨zerine aktarılarak ölçek çevrimiçi ortamda öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın verilerinin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro Wilk W testi kullanılarak belirlenmiştir. Bu testten elde edilen sonuçlara göre analizlerde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, frekans ve yu¨zdelerden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ortaöğretim öğrencilerinin bilgi gu¨venliği farkındalık du¨zeylerinin orta seviyenin u¨zerinde olduğu ve bu farkındalıklarının cinsiyete, öğrenim gördu¨kleri okul tu¨rlerine ve sınıf du¨zeylerine göre farklılaşmadığı göru¨lmu¨ştu¨r. Öğrencilerin orta du¨zeydeki bilgi gu¨venliği farkındalık seviyeleri; öğrencilere ve öğrencilerin eğitiminden sorumlu öğretmenleri ile ebeveynlerine yönelik verilecek eğitim faaliyetleri ile artırılabilir. Bunun dışında bilgi gu¨venliği dersinin ilkokul du¨zeyinden itibaren öğretim programlarına zorunlu ders olarak konulması da önerilebilir.