Annelere çocukluklarında uygulanan ceza yöntemleri ile çocuklarına uyguladıkları ceza yöntemleri arasındaki ilişki


Kutlu L., Batmaz M., Bozkurt G., GENÇTÜRK N. , Gül A.

ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, cilt.8, ss.22-29, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.22-29

Özet

Amaç: Bu çal §man n amac , annelere çocukluklar nda uygulanan ceza yöntemleri ile çocuklar na uygulad klar ceza yöntemleri aras ndaki ili§kiyi degerlendirmektir. Yöntem: Be§-on dört ya§lar aras nda çocuga sahip olan 200 anne örneklem grubumuzu olu§turmu§tur. Bu çal §ma istanbul Üniversitesi Cerrahpa§a T p Fakültesi, istanbul Üniversitesi istanbul T p Fakültesi ve Haydar Pa§a  Numune  Hastanesi’nin  çocuk  polikliniklerinde  yap lm §t r. Çal §man n verileri ara§t rmac lar taraf ndan geli§tirilen annelerin demografik özelliklerini ve ceza yöntemlerinin özelliklerini içeren bir anket formu ile toplanm §t r. Veriler bilgisayar ortam nda degerlendirilmi§ olup istatistiksel analizleri yüzdelik ve ki-kare testi ile yap lm §t r. Sonuçlar: Ara§t rma kapsam na al nan annelerin %34’ünün 26-

33  ya§lar   aras nda  oldugu,  %26.5’inin  ilkokul  mezunu  oldugu  ve  %60.5’inin  herhangi  bir  i§te  çal §mad    g saptanm §t r. Annelerin %56’s kendilerini yard msever bir ki§i olarak tan mlam § ve %57.2’si kendi sorunlar   çogunlukla  aglayarak  çözdügünü  belirtmi§tir.  Annelerin  %72’si çocukluk  döneminin  iyi  geçtigini  ve  %88’i bu

dönemi anne  ve  babas yla  birlikte  geçirdigini  belirtmi§tir.  Çocukluklar nda,  annelerin  %40.5’i  istediklerinin al nmamas  §eklinde cezaland   ld g    , %49.5’i kendisini en çok etkileyen ceza yönteminin dövme oldugunu ve

%44’ü çogunlukla annesi taraf ndan cezaland  ld g   belirtmi§tir. Annelerin %56’s   n çocuklar   öfkeyle yüksek sesle bag rarak cezaland rd g ; %50’sinin çocuklar na bu cezalar vermedeki amaçlar  n egitim, otorite, disiplin, sayg ve sorumlulugun ögretilmesi oldugu; annelerin %78’inin çocugunun sorunlar en çok payla§t klar ki§inin annesi oldugu ve %57’sinin çocuklar ndan sayg l , çal §kan, itaatkar, yard msever ve dürüst olma gibi davran §lar bekledikleri saptanm §t r. Tartt$ma: Bu çal §madan elde edilen veriler dogrultusunda annelerin çocukluklar nda kendilerine uygulanan ceza yöntemlerinden yararl oldugunu dü§ündükleri ceza yöntemlerini kendi çocuklar na daha fazla uygulad klar sonucu ç kar lmaktad r. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:22-29)

 

Anahtar sözcükler: Ceza yöntemleri, anne, çocuk