Hız Modellerinin Küçük-Orta Büyüklükteki Depremlerin Moment Tensör Çözümlerine Etkisi


Creative Commons License

TAMTAŞ B. D. , YALÇINKAYA E. , GÖRGÜN E.

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.1036-1040

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1036-1040

Abstract

Moment tensor solutions of earthquakes provide important information to analyze tectonic movements, to understand the geological backgrounds better, to estimate the stress area in the crust, to determine the potential fault system, to predict the potential locations of the devastating earthquakes. The accuracy of the velocity model is one of the most important factors for the success of the moment tensor solution. In this study, the effects of different velocity models on moment tensor analysis of small-moderate earthquakes were determined. Data belong to earthquakes, which have the magnitudes changing between 2.6≤ Mw≤5.3 and occurred in Ayvacik region, were used for analysis. Moment tensor analysis was performed by using ISOLA software. By examining the VR values, which are one of the most important parameters showing the quality of the moment tensor solutions, it can be noted that high VR values were obtained for both small and moderate earthquakes. Comparing the results of moderate earthquakes, almost same strike, dip and rake angles were obtained for all velocity models. The strike, dip and rake angles of small earthquakes are close to each other. As a result of analyzes for different velocity models, by increasing the frequency of the event, the importance of the velocity model increases. Since high frequencies are highly sensitive to the velocity, the velocity relatively less affects low frequency events.
Keywords: Ayvacık earthquakes, ISOLA, moment tensor analysis, velocity model, waveform inversion

Depremlerin moment tensör çözümleri, tektonik hareketleri analiz etmek, jeolojik geçmişleri daha iyi anlamak, kabuktaki gerilme alanlarını tahmin etmek, potansiyel fay sistemini belirlemek ve yıkıcı depremlerin potansiyel yerlerini tahmin etmek için önemli bilgiler sağlar. Moment tensör çözümünün başarısındaki en önemli etkenlerden birisi kullanılan hız modelinin doğruluğudur. Bu çalışmada, farklı hız modellerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerin moment tensör analizleri üzerindeki etkileri test edilmiştir. Ayvacık bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 2.6≤ Mw≤5.3 arasında değişen depremlere ait veriler kullanılmıştır. Moment tensör analizleri ISOLA yazılımı ile yapılmıştır. Moment tensör çözümlerinin kalitesini gösteren en önemli parametrelerden biri olan VR (Variance Reduction) değerleri incelendiğinde; üç hız modeli için de hem orta büyüklükteki depremlere hem de küçük depremlere ait çözümlerde yüksek VR değerleri elde edildiği görülmüştür. Orta büyüklükteki depremlere ait çözümlerde doğrultu, eğim ve kayma açıları karşılaştırıldığında tüm hız modelleri için hemen hemen aynı sonuçlar sağlanmıştır. Küçük depremlerin çözümlerindeki doğrultu, eğim ve kayma açıları ise birbirine yakın değerlerden oluşmaktadır. Farklı hız modelleri ile yapılan analizler sonucunda, analiz edilen olayın frekansı arttıkça kullanılan kabuk modelinin de öneminin arttığı görülmüştür. Yüksek frekanslar kabuk hız modeline oldukça duyarlı iken düşük frekanslı olaylar hız modelinden nispeten daha az etkilenmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Ayvacık depremleri, dalga formu ters çözümü, hız modeli, ISOLA, moment tensör analizi