Kliniğimizde İzole Plevral Efüzyon Tanısı Almış Olguların Prenatal Bulguları ve Postnatal Sonuçları


Creative Commons License

Kunt İşgüder Ç.

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2

Abstract

Amaç: Kliniğimizde izole plevral efüzyon tanısı almış olguların prenatal bulgularını ve postnatal sonuçlarını tartışmak. Yöntem: 2015-2019 yılları arasında plevral efüzyonu olan vakalar retrospektif olarak tarandı. İlk başvuruda hidrops tanısı almış olan vakaları dışladığımızda, kliniğimizde toplam 42 vaka plevral efüzyon tanısı aldı. Bunların dokuz tanesinde karyotip anomalisi, dördünde kardiyak anomali, ikisinde pulmoner anomali, dördünde eşlik eden diğer sistem anomalileri olduğu için bu vakalar çalışma dışında bırakıldı. Toplam dört hastaya ulaşılamadığı, bir hasta karyotip yaptırmadan bebek postnatal ex olduğu için ve iki gebelik devam ettiği için toplam 16 vakanın prenatal ve postnatal verileri incelendi. Bulgular: Ortalama anne yaşı 29.7 ± 6.6 yıl, ortalama başvuru haftası 23.1 ± 5.4 hafta idi. İlk başvuruda plevral efüzyon 5 (%31.2) hastada sağda, 7 (%43.8) hastada solda ve 4 (%25) hastada bilateraldi. Olguların 4 tanesi kız (%25), 12 tanesi (%75) erkek cinsiyetteydi. Toplam 3 ( % 18.8) vakada hidrops gelişti. Hidrops gelişen vakaların hepsi efüzyonun sağda başladığı vakalardı (sağ plevral efüzyonların %60’ı) ve bu vakaların hepsi in utero mort fetalis (IUMF) ile sonuçlandı. Toplam 9 vakaya torakosentez yapıldı ve bunların 5 tanesinde şilotoraks saptandı. Üç vakaya torakoamniyotik şant uygulandı, şant uygulanan fetüslerden bir tanesinde şantın yerinden çıkması nedeniyle hidrops fetalis gelişti ve fetüs in utero exitus oldu. Bir vaka postnatal exitus (plasenta dekolmanına bağlı erken doğum nedeniyle) ile sonuçlandı. Efüzyon 11 vakada prenatal dönemde kayboldu ve 1 vakada postnatal dönemde spontan olarak geriledi. Postnatal dönemde sadece bir vakada şilotoraksa yönelik medikal tedavi ve iğne aspirasyonu ihtiyacı oldu. Sonuç: İzole plevral efüzyon unilateral veya bilateral olarak başlayabilir. Tedavi olarak hidrops gelişmemesi ve şilotoraks tanısının koyulabilmesi için torakosentez ve uzun süreli tedavide torakoamniyotik şant seçenekleri mevcuttur. Hidrops gelişen vakalarda prognoz kötüdür. Anahtar kelimeler: hidrops, plevral efüzyon, şilotoraks, torakoamniyotik şant, torakosentez