Diz protezlerinde Femoral ve Safen bloğun postoperatif ağrı etkinliğinin karşılaştırılması


Canbolat N.

8. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2021, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ ve Amaç: Diz protez ameliyatları sonrası postoperatif rehabilitasyonu, hasta memnuniyetini ve genel sonuçları etkileyen orta-şiddetli postoperatif ağrı görülmektedir. Postoperatif ağrı kontrolü için uygulanan periferik sinir blokları opioid kullanımını azaltması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Çalış-mamızda diz protez ameliyatlarından sonra ultrason eşliğinde uygulanan, femoral ve safen (adduktor kanal) sinir bloklarının, postoperatif analjezi açısından etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem-Gereçler: İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi Kliniği’ne başvuran spinal anestezi altında total diz artroplasti yapılan hastalar prospektif gözlemsel olarak incelendi. Femoral sinir bloğu yapılanlar (Grup F) ve safen sinir bloğu (Grup S) yapılanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Demografik veriler, operasyon süreleri, VAS değerleri, hastane yatış süreleri kaydedildi. Ayrıca hasta memnuniyeti Likert skalasına göre değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda 23 hasta araştırıldı. Femoral sinir bloğu yapılanlar 11 (%47,82) (Grup F)’ ye, Safen sinir bloğu yapılanlar 12 (%52,17) (Grup S)’ ye dahil edildi. Operasyon süreleri Grup F’de 138,18 ± 28,92, Grup S’de ise 113,64 ± 21,10 dakika idi. (p=0,034) Hastane yatış süresi Grup F’de 3,91 ± 1,22, Grup S’de 2,67 ± 0,77 gün idi. (p=0,008) VAS değerleri açısından 2 grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. (p>0,005) Hasta memnuniyeti Grup S’de daha yüksek bulundu. (P=0,020)

TARTIŞMA ve Sonuç: Her 2 grup analjezik etkinlik açısından benzer olarak saptandı. Ancak safen bloğun hastane yatış süresi ve operasyon sürelerinin daha kısa olması ve hasta memnuniyetinin daha yüksek olması sebebiyle diz artoplastilerinde daha çok tercih edilebilir olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diz artroplasti, Femoral blok, Safen Blok, Postoperatif ağrı