Aldatmaya Yönelik Tutumların Ahlak ve Bağlanma Açısından İncelenmesi


Çelikadam C.

III. Sosyal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 December 2019, pp.87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.87

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bağlanma stillerinden kaygılı-kararsız bağlanma ile kaçınmacı bağlanmanın ve ahlaki temellerin bakım, adillik, sadakat, otorite ve kutsallık boyutlarının aldatmaya yönelik tutumlarla ilişkilerini incelemektir. Araştırma yaşları 15- 64 arasında değişen, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan toplam 245 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği”, “Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II” ve “Ahlaki Temeller Ölçeği” kullanılmıştır. Sözü geçen ilişkiler korelasyonel yöntemle incelenmiştir. Elde edilen bulgular, aldatmaya yönelik tutumlar ile kaygılı-kararsız bağlanma ve kaçınmacı bağlanma stilleri arasında bir ilişki olmadığını göstermiş fakat kadın ve erkek cinsiyeti için ayrı ayrı analiz yapıldığında yalnızca erkek örneklemi için kaçınmacı bağlanma stili ile aldatmaya yönelik tutumlar arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kaçınmacı bağlanma stiline sahip erkeklerin aldatmaya yönelik daha izin verici tutumlara sahip olduğu bulunmuştur. Ahlaki temellerin tüm boyutlarında yüksek puan alan katılımcıların aldatmaya yönelik tutumları daha olumsuz bulunmuştur.