Bilateral Chronic Subdural Haematomas in Patients Under 50 Years of Age


Öztürk S., Ortahisar E., Özata M. S., Nazarlı S., Dolaş İ., Ünal T. C., ...More

TND 35. bilimsel kongresi , Antalya, Turkey, 24 - 28 November 2022, pp.302

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.302
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Kronik subdural hematom (KSDH) serebral atrofi nedeniyle gerilen parasagital köprü venlerin rüptüre olması sonucu oluşan kanamalardır. Genellikle ileri yaşta ve tek taraflı görülen kanamalardır. Bu çalışmamızda kliniğimizde tedavi görmüş daha nadir görülen 50 yaş altı bilateral KSDH tanılı hastaların incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 2000-2022 yılları arasında 50 yaş altında bilateral KSDH tanısı alan ve burr-hole açılarak tedavi edilen 19 hasta çalışmaya dahil edildi. Akut veya subakut subdural hematomlar, konservatif yaklaşım ile takip kararı verilen KSDH’li hastalar ve cerrahi tedavi olarak kranyotomi yapılan hastalar çalışmamıza dahil edilmedi. Hastaların demografik bilgilerine, klinik verilerine ve radyolojik görüntülerine hastane sisteminden retrospektif olarak ulaşıldı.

Bulgular: Hastaların 13’ü erkek (%68,4), 6’sı ise kadın (31,5) olup ortalama yaş 18,9 idi. Hastalarda görülen en sık başvuru şikâyeti 8 hastada (%42,1) baş ağrısı, 5 hastada (%26,3) yeni gelişmiş parezi ve 4 hastada (%21) nöbet olduğu saptandı. 16 hastanın (%84,2) geçirilmiş bir kafa travması öyküsü olmadığı saptandı. Çalışmamızdaki hiçbir hastanın antikoagülan ilaç kullanmadığı görülürken, 8 hastada (%42,1) ko-morbiditeye neden olabilecek en az bir hastalık belirlendi. 3 hastanın (%15,7) ise ventriküloperitoneal (V/P) şantı mevcuttu. 14 hastada (%73,6) bilateral ikişer adet (toplam dört adet) burr-hole açılarak KSDH boşaltıldı. Takiplerinde bilateral toplam 4 adet burr-hole açılan 14 hastanın 3’ü (%21,4) ve 4 ‘ten az burr-hole ile opere edilen 5 hastanın 3’ü (%60) tekrar kanama nedeniyle opere edildi. Sonuç: Çalışmamızda 50 yaş altı KSDH tanılı hastalarda travma öyküsü, antiagregan ve antikoagülan kullanımı azdır. Bu nedenle 50 yaş altı hasta grubunda görülen bilateral KSDH tanılı hastaların etiyolojik olarak araştırılması açısından daha kapsamlı çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bilateral kronik subdural hematom, burr-hole drenaj, genç yaş subdural hematom