Papillomavirus Antijenlerinin Kedi Oral Ve Kutano¨z Skuamo¨z Hu¨creli Karsinomalarda Tespiti


ÖZTÜRK GÜRGEN H., S¸ennazlı G., Al Milli O., Majzoub M.

9. Uluslararası Katılımlı Veteriner Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2018, pp.19-20

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-20
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

DETECTION OF PAPILLOMAVIRUS ANTIGENS IN FELINE ORAL AND CUTANEOUS SQUAMOUS CELL CARCINOMAS

1Institute of Veterinary Pathology at the Centre of Veterinary Medicine of the Ludwig Maximilian University of Munich, Germany
2Pathology Department of Istanbul University- Cerrahpasa Faculty of Veterinary Medicine, 34320, Istanbul, Turkey

Squamous cell carcinoma (SCC) is the most common and highly malignant neoplasm in cats. There are several factors resulting in SCC in cats. One of them has been mentioned as papillomavirus (PV), as seen in humans. The aim of the study was to histopathologically evaluate the feline oral and cutaneous squamous cell carcinomas from head and to investigate the relationship with papillomavirus. In this study, forty-three tissue samples from forty cats were collected from the databases of the Institute of Veterinary Pathology at the Centre of Veterinary Medicine of Ludwig Maximilian University of Munich. Paraffin tissue sections were evaluated under the light microscopy using hematoxylin and eosin (H&E) and immunohistochemistry (IHC) staining methods. In addition, PV was examined under the transmission electron microscopy (TEM) using epoxy resin tissue sections. Histopathological evaluation revealed 23/43 (%53,4) well differentiated, 14/43 (%32,5) poorly differentiated and 6/43 (%13,9) well and poorly differentiated SCC. Median age of cats was determined as 11.4 (ranged between 7 years to 19 years). PV detection in neoplastic tissues by IHC; 6/43 tissue samples were found positive. PV antigen was investigated by IHC and was found positive in six out of the forty-three tissue samples. However, no viral particles were found by TEM. In addition, no correlation was observed between the different differentiated SCCs and the positivity of IHC. In this study, SCC in the head region was evaluated and classified as well and poorly differentiated in the aspect of the criteria of World Health Organization (WHO). Furthermore, the possible role of PV in the developing of SCC was investigated using IHC and electron microscopy. Although no viral particle was observed by TEM, the positive reactions detected in IHC were found compatible with the other studies. As a result, the findings obtained from IHC suggest that PVs may have an inducing role in SCC formation.

Keywords: Cat, immunohistochemistry, papillomavirus, squamous cell carcinoma, transmission electron microscopy.

PAPI·LLOMAVI·RUS ANTI·JENLERI·NI·N KEDI· ORAL VE KUTANO¨Z SKUAMO¨Z HU¨CRELI· KARSI·NOMALARDA TESPI·TI·

1Veteriner Patolojisi Enstitu¨su¨, Mu¨nih Ludwig Maximilian U¨niversitesi, 80539, Mu¨nih, Almanya
2Patoloji Anabilim Dalı, Veteriner Faku¨ltesi, I·stanbul U¨niversitesi-Cerrahpas¸a, 34320, I·stanbul, Tu¨rkiye

Skuamo¨z hu¨creli karsinom (SCC), kedilerin oldukc¸a yaygın ve malign seyreden neoplazmlarıdır. C¸es¸itli fakto¨rler kedilerde SCC olus¸umuna yol ac¸maktadır. Bunlardan biri de, insanlarda da go¨ru¨ldu¨gˆu¨ gibi, papillomaviru¨s (PV) olarak belirtilmis¸tir. Bu c¸alıs¸mada, kedilerde bas¸ bo¨lgesinde bulunan oral ve kutano¨z SCC`lerin histopatolojik olarak degˆerlendirilmesi ve papillomaviru¨s ile arasındaki ilis¸kisinin ortaya konulması amac¸lanmıs¸tır. C¸alıs¸mada, Ludwig Maximilian U¨niversitesi Mu¨nih Veteriner Faku¨ltesi Patoloji Enstitu¨su¨nu¨n veri tabanından kırk kediden kırk u¨c¸ doku o¨rnegˆi kullanıldı. Is¸ık mikroskobu ile parafin doku kesitleri; hematoksilen eozin (H&E) ve immu¨nohistokimyasal (IHC) boya metotları kullanılarak degˆerlendirildi. Ayrıca PV, epoksi resin doku kesitleri kullanılarak transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ile incelendi. Histopatolojik incelemede, 23/43 (%53,4) iyi diferansiye, 14/43 (%32,5) ko¨tu¨ diferansiye ve 6/43 (%13,9) iyi ve ko¨tu¨ diferansiye SCC bir arada go¨zlemlendi. Kedilerin yas¸ ortalaması 11,4 (dagˆılım 7 - 19 yas¸ arası) olarak belirlendi. Neoplastik lezyonlarda IHC ile PV antijeni; 6/43 doku o¨rnegˆinde pozitif olarak saptan. Ancak, TEM ile viral parc¸acık bulunmadı. Ayrıca farklı diferansiyasyona sahip SCCler ile IHC pozitifligˆi arasında korelasyon go¨zlenmedi. C¸alıs¸mada, kedilerde bas¸ bo¨lgesindeki SCC histopatolojik olarak Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨`nu¨n (WHO) kriterleri go¨z o¨nu¨ne alınarak iyi ve ko¨tu¨ diferansiye olarak sınıflandırıldı. Bununla birlikte, SCC olus¸umunda PV`lerin olası rolu¨ IHC ve transmisyon elektron mikroskobisi kullanılarak aras¸tırıldı. Her ne kadar TEM de viral partiku¨lere rastlanılmasa da immunohistokimya sonuc¸larında go¨zlenen pozitif reaksiyonlar, bu konu ile ilgili digˆer c¸alıs¸malarla uyumlu bulundu. Sonuc¸ta IHC ile elde edilen bulgular, PV`ların SCC olus¸umunda indu¨kleyici bir role sahip olabilecegˆini du¨s¸u¨ndu¨ru¨r niteliktedir.

Anahtar so¨zcu¨kler: mmunohistokimya, kedi, papillomavirus, skuamo¨z hu¨creli karsinom, transmisyon elektron mikroskobu.