Behçet Üveiti Tedavisinde Anjiyografik Remisyona Giden Yol


Aksu Ceylan N., Oray M., Tuğal-Tutkun İ.

TOD 55. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.520

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.520
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Anjiyografik remisyon (AR) sağlanan Behçet üveiti (BÜ) hastalarında

uygulanan tedavilerin ve tedavi sürelerinin analizi.

YÖNTEM:2016- 2019 arasında geniş açılı fundus fluorosein anjiyografide (FFA) AR gözlenen

118 BÜ hastasının klinik kayıtları incelendi.

BULGULAR:95 erkek 23 kadın hastanın ortalama başvuru yaşı 29±8 yıldı. Başvuruda; 25

(%21) hastada sistemik kortikosteroid (KS), 35 (%30) hastada KS ve immünomodülatör tedavi

(İMT), 58(%49) hastada topikal lokal enjeksiyon KS ve/veya kolşisin tedavisi öyküsü

mevcuttu. 101 hastada konvansiyonel tedavi (KT) (azatiopürin AZA siklosporin CSA ),

15 hastada interferon alfa (IFN), 2 hastada infliksimab (IFX) birinci basamak tedavi olarak

uygulandı. Birinci basamak tedavi yetersiz kaldığında; IFN, anti-TNF IFX /adalimumab

(ADA) veya diğer biyolojik ajanlar (tocilizumab /canakinumab) sonraki tedavi basamaklarında

tercih edildi. Median tedavi süresi 50 (5-243) aydı. 38(%32,2) hastada KT ile, 56(%47,5)

hastada IFN ile, 22(%18,6) hastada anti-TNF ile ve 2(%1,7) hastada diğer biyolojik ajanlar ile

AR sağlandı. IFN ile AR elde edilen hastaların median tedavi süresi 25 (5-119) aydı. 24 hasta

median 2 yıl (8-102 ay) süre ile anti-TNF tedavi aldı. Sonuç GK hastaların %81’inde 0.6-1.0 idi.

Son kontrolde; 37(%31) hasta AZA (5 hastada CSA ile kombine), 30(%25) hasta IFN, 19(%16)

hasta anti-TNF, 1(%0,8) hasta tocilizumab tedavisi almaktaydı. 31(%26) hasta ise ilaçsız

takipteydi.

TARTIŞMA VE SONUÇ:Behçet üveiti tedavisinde hedef AR elde etmektir. Olguların %68’inde

IFN ve diğer biyolojik ajanlar ile AR sağlanmıştır. Günümüz şartlarında IFN artık

kullanılamadığı ve birinci basamakta biyolojik tedavi uygulama imkanı olduğu için şiddetli

inflamasyonu olan hastalarda AR sağlamak için erken biyolojik ajan kullanımı önerilmektedir.