Huzurevinde Kalmakta Olan Yaşlılarda Yaşlı İstismarının Bir Türü Olarak Ekonomik İstismar


ARTAN T.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.48-56, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

 Intrduction and Goal: The number of elderly people affected by elderly abuse is increasing day by day in all over the World. Studies done on financial abuse of elderly people are very limited especially in Turkey. The goal of this research is to define whether elderly people had been exposed to financial abuse before or/and after being placed in senior centers.

Method: 100 elderly people living in Etiler Nursing and Rehabilitation Center for Elderly People, Zeytinburnu Semiha Şakir Senior Center and Sultangazi Senior Center had been interviewed face to face.

Findings: It was determined through the research that most of the elderly people had been exposed to financial abuse to a considerable extent. It has seen that most of the participants had gone through financial abuse more, before being replaced to senior centers. Yet, most stated that even though the density of financial abuse was decreased after being replaced to senior centers, they keep experiencing it to some extent.

Results: It was found out that elderly people had been exposed to “economic abuse” considerably.

Key words: Domestic violence, economic abuse, senility elderly abus

Giriş ve Amaç: Bütün dünyada, yaşlı istismarından etkilenen yaşlıların sayısı giderek artmaktadır. Özellikle ülkemizde “ekonomik açıdan istismar edilen yaşlılar üzerine” yapılmış araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bu araştırmanın amacı; huzurevine girmeden önce ve girdikten sonraki süreçte yaşlıların aile üyeleri tarafından ekonomik istismara maruz bırakılıp bırakılmadıklarının tespitidir.

Gereç ve yöntem: İstanbul’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı dört huzurevinde kalmakta olan 100 yaşlı ile araştırmacı tarafından geliştirilen konomik Yaşlı İstismarını Belirleme Formu ile veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.

Bulgular: Yaşlıların huzurevine girmeden önceki dönemde daha fazla ekonomik istismara uğradıkları, huzurevine girdikten sonraki süreçte ise ekonomik istismar oranın azalmakla birlikte varlığını önemli ölçüde sürdürdüğü tespit edilmiştir.

Sonuç: Yaşlıların önemli ölçüde “ekonomik istismara” maruz kaldıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, ekonomik istismar, yaşlılık,  yaşlı istismarı.