HEMŞİRELERİN PROFESYONEL DEĞERLERİ İLEÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞDÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİNCELENMESİ


Creative Commons License

Tanrıverdi H.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.13, pp.1183-1204, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 13
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1183-1204
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between professional values and organizational citizenship behavior levels of nurses working at different levels in health institutions. The study was conducted with convenience sampling method to 340 executive nurses and nurses whose working in 3 different clinics and polyclinics which is affiliated to Ministry of Health in Istanbul. The data was obtained with permission of the facilities and the scale of Nurses’ Professional Values and Organizational Citizenship was conducted to data collection. The data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 program. Descriptive statistical methods were used. Ttest, one-way ANOVA, The Tukey Post Hoc, Anova test, Pearson correlation and regression analysis was used..The results of this study shows that the mean rank of the professional values of nurses general organizational citizenship behavior was found high. There was statistically significant relationship was found between the general professional value level and the level of general organizational citizenship behavior of the nurses participating in this study. Regression analysis was used to determine the effect between general professional value and general organizational citizenship behavior. As a determinant of the level of general organizational citizenship behavior level, it was found that the effect of general professional value level variables (explanatory power) was strong. When level of responsibility, level of mobility and level of security of nurses increase the level of general organizational citizenship behavior increase. Organizational citizenship behaviors were also found to be significantly associated with the duration of the title work in the hospital. With establishing safe environments, responsive attitudes and behaviors to be provided to employees in health institutions, creating opportunities to use initiative, it would be important factors for nurses behaviors expected from them. 

Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında farklı düzeylerde görev yapan hemşirelerin profesyonel değerleri ile örgütsel vatandaşlık davranış düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul İlinde bulunan 3 Eğitim ve Araştırma Hastanesinin klinik ve polikliniklerinde kolayda örneklem metoduna göre belirlenen yönetici hemşire, sorumlu hemşire ve hemşire olarak çalışan toplam 340 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırmada aralıklı Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği ile, aralıklı Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları kullanılmıştır. Niceliksel veriler; t-testi, Tek yönlü (One way) Anova testi, Tukey Post Hoc testi, Pearson korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiştir. Hemşirelerin Profesyonel değerler ve örgütsel vatandaşlık davranış ortalamaları yüksek düzeyde bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin genel profesyonel değer düzeyi ile genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Genel profesyonel değer düzeyi ile genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Hemşirelerin sorumluluk düzeyi, harekete geçme düzeyi ve güvenlik düzeyi genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyini arttırmaktadır. Sağlık kurumlarında çalışanlara sağlanacak güvenli ortamlar, sorumlu tutum ve davranışların kazandırılması, inisiyatif kullanabilme imkânlarının oluşturulması; onların kurumlarında kendilerinden beklenen tutum ve davranışlara yönelmesinde önemli etkenler olacaktır.