6. Sınıf matematik ders programı psikomotor kazanımlarının değerlendirilmesi


Creative Commons License

KAYSİ F., Yıldırım M.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to evaluate the psychomotor outcomes of 6th grade maths curriculum. Qualitative methods have been used in the study. Case study has been used as the research design. Interviews have been made with the participants by using semi-structured interview forms. The participants were 7 maths teachers and they participated in the study voluntarily. Content analysis has been made and the findings have showed that the teachers try to teach psychomotor outcomes in various ways. It has been found that daily life examples play an important role in this process. In addition to this, some participants have mentioned that the levels of some outcomes in the curriculum are low. Therefore, they have suggested that some high level outcomes should be added to the curriculum. Moreover, lack of materials has made the process harder for some students. The study suggests that some outcomes should be added to teach high level psychomotor outcomes. Lastly, it is also important to solve the problems that come from lack of materials in the teaching process to increase the success in teaching psychomotor outcomes.

Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf ders programında yer alan psikomotor kazanımların değerlendirilmesini yapmaktır. Çalışmda nitel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmanın deseni durum çalışmasıdır. Katılımcılarla yapılan yüzyüze görüşmelerde yarı-yapılandırılmış görüşme formları üzerinden görüşler alınmıştır. Çalışmaya yedi matematik öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örnekleminden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular; öğretmenler çeşitli yollarla psikomotor kazanımları öğrenenlere kazandırmaya çalışmaktadır. Bu süreçte yakından uzağa ilkesi göz önüne alınarak, günlük hayattan örneklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı katılımcılar, ders programında yer alan kazanımların düzeylerinin düşük olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle daha üst düzey kazanımların ders programına eklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca kazanımların kazandırırılması sürecinde, bazı öğrencilerin materyal eksikliklerinin durumu zorlaştırdığı belirtilmiştir. Çalışmanın önerileri arasında, öğrenenlerin daha üst düzeyde psikomotr kazanımları kazanmaları için kazanımları geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca süreç içerisinde materyal eksikliğinden kaynaklanan sorunların çözülmesi, psikomotor kazanımlar açısından önem arz etmektedir.