Küreselleşme ve Avrupa Birliği Yabancı Dil Eğitim Politikaları Işığında 2000’li Yıllarda Türkiye’de Yabancı Dil ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Politikalarına Bir Bakış


CANGİL B.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fafültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.273-282, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

KÜRESELLEŞME VE AVRUPA BİRLİĞİ YABANCI DİL EĞİTİM

POLİTİKALARI IŞIĞINDA 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE YABANCI DİL VE

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ

 

Binnur Erişkon Cangil (*)

________________________________________________________________________

ABSTRACT

In a time when we experience the effects of rapid changes of the information age, relations between the society and individual have increasingly become dense. As part of this density, learning a foreign language(s) is of great importance. Communicating through a foreign language(s) is a prerequisite for living in today’s multilingual and multicultural world.  In this frame of context, foreign language teacher training in Turkey has maintained its significance just as anywhere in the world. For this reason, while discussing the developments in foreign language teaching in our country, it is vital that we focus on globalisation and foreign language policies of European Union.  In this paper, foreign language and foreign language teacher training policies in the new millennium in our country will be discussed on the basis of globalisation and foreign language education policies of European Union.

 

Key words: Information society, globalization, foreign language teaching, policies of foreign language teacher training, multilingualism, multiculturalism

 

KÜRESELLEŞME VE AVRUPA BİRLİĞİ YABANCI DİL EĞİTİM

POLİTİKALARI IŞIĞINDA 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE YABANCI DİL VE

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ

Binnur Erişkon Cangil (*)

 

ÖZET

Bilgi çağının hızlı değişimlerini yaşadığımız günümüzde, toplumlar ve insanlar arası ilişkiler her alanda artmaktadır. Bu hızlı artışın bir parçası olarak yabancı dil/diller bilme gerekliliği söz konusudur Yabancı dil/ diller bilme, öğrenme bugünün çokdilli ve çokkültürlü dünyasında yaşamak için de bir önkoşuldur. Bu doğrultuda yabancı dil öğrenme ve yabancı dil öğretmeni yetiştirimi dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Ancak yabancı dil alanında ülkemizdeki gelişmeleri ele alırken küreselleşme olgusu ve Avrupa Birliği’nin yabancı dil politikaları üzerinde de durulması gerekmektedir. Bu çalışmada küreselleşme ve Avrupa Birliği yabancı dil eğitim politikaları ışığında ülkemizde 2000’li yıllarda yabancı dil ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme politikaları incelenerek, tartışılacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: Bilgi toplumu, küreselleşme, yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğretmeni yetiştirme politikaları, çokdillilik,   çokkültürlülük