Educational Synergy and Institutional Harmony for Betterment: Guiding Notice for Curriculum Leaders


CİNCİOĞLU O.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.79-85, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Increasing the quality of education at schools has always been one of the ambitions educational leaders desire to approach systematically. Therefore, successful schools have always been placed under the spotlight; while examining how successful they happened to be and what steps were taken towards becoming a successful school. This study proposes educational synergy and institutional harmony as the key to success and draws attention to these concepts as the projection of successful schools. Having mentioned the significance of creating a synergy and harmony and pronouncing Hall’s Three-Dimensional Model of Culture, the problem of mentality fossilization at various levels is discussed. Then, the concept of mentality change is proposed as a solution to the problem. 
Key Concepts: Educational synergy, institutional harmony, mentality fossilization, mentality change, constructive communication, beneficiary interaction, inclusive school. 
Eğitim liderleri için okullardaki eğitimin niteliğinin arttırılması her zaman sistematik yaklaşılan bir amaç olagelmiştir. Bu nedenle başarılı okullar hep mercek altına alınmışlar; bir yandan nasıl başarılı oldukları incelenirken, öte yandan başarılı olma yolunda hangi adımların atıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma eğitim sinerjisini ve kurumsal uyumu başarının iki önemli anahtarı olarak önermekte ve başarılı okulların bir izdüşümü olarak bu kavramlara dikkat çekmektedir. Sinerjinin oluşturulması ve uyumun sağlanması için atılabilecek adımlar tartışıldıktan ve Hall’in Üç-Boyutlu Kültür Modeli belirtildikten sonra anlayış fosilleşmesi kavramtemelli olası sorunların değişik düzlemleri ifade edilmekte ve bu sorunsala 
çözüm olarak anlayış değişimi kavramı ileri sürülmektedir. 
Anahtar Kavramlar: Eğitim sinerjisi, kurumsal uyum, anlayış fosilleşmesi, anlayış değişimi, yapıcı iletişim, faydacı etkileşim, kapsayıcı okul.