Sürekli Diyabet Takibi Sistemi


Creative Commons License

Kahraman M., Mutlu Ü., Çakmak R., Ertürk M. A., Yıldız H., Düdükçü H. V., ...More

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2022, pp.294-297

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.294-297
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

SENKRONİZE DİYABET TAKİBİ SİSTEMİ

Mustafa Kahraman1, Ümmü Mutlu2, Ramazan Çakmak3, Mehmet Ali Ertürk4, Hüseyin Yıldız5, Hatice Vildan Düdükçü6, Gökhan Özoğur7, Hatice Nizam Özoğur7, Elif Beyza Boz8,
Hasan Ediz Özbek
8, Numan Sadık Barut8, İrem Yüksel8, Serkan Kurt6, Muhammed Ali Aydın7, Nizamettin Aydın9, Kubilay Karşıdağ2, Şükrü Öztürk10, İlhan Satman2, Mehmet Akif Karan11 1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı; İstinye Üniversitesi Hastanesi Medicalpark Gaziosmanpaşa 4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü 5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Teknik Bilimler MYO, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 6Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

7İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 8İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
9Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Fakültesi,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 10İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı

11İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

GİRİŞ VE AMAÇ: Bütüncül bir yapı olarak tasarlanan “Senkronize Diyabet Takibi Sistemi” ile hastaların insülin tedavilerini zamanında ve doğru dozda uygulayabilmesi, hastaların kullandıkları insülin dozları ve enjeksiyon zamanının otomatik olarak sisteme kaydedilmesi, bu zamanlama aksadığında hasta/hasta yakınına hatırlatılması, sistemden elde edilecek veriler ile tedavi hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yakından izlenmesi ve kan glukoz düzeylerinde akut bir değişiklik olduğunda hasta/hasta yakınının ve sağlık ekibinin uyarılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Bu amaçla insülin kalemlerine monte edilerek kullanılan, uygulama insülin dozunu ve zamanını otomatik olarak belirleyen bir mobil aparat (Resim 1); glukometre ile temas kurarak glisemi düzeylerini ve mobil aparat ile temas kurarak insülin ile ilgili bilgileri kaydeden mobil cihazlar için bir uygulama ve tüm bilgileri depolayan ve hekimin tedavi önerilerini ve takiplerini gösteren web sitesinden oluşan bir sistem hazırlanmıştır. Çalışma ve kontrol grubunu oluşturularak demografik bilgileri, laboratuvar parametreleri, hipo ve hiperglisemi atakları, klinik sorunları kaydedilmiştir. Hastalar 6 ay süre ile takip edilmiştir.

BULGULAR: Açık, kontrollü ve tek merkezli bir pilot çalışma ile sistem insülin kullanan hastalarda başarıyla uygulanmıştır. Sistemi kullanmak üzere 26 hasta alınmıştır. Hastalardan birisi kendi isteği ile çalışmadan ayrılmış; takiplerde iki hastaya ulaşılamamıştır. Kontrol grubundaki 59 hastadan çalışma grubuna benzer özelliklerde 23 hasta randomize edilerek kontrol grubu oluşturulmuştur (Tablo 1). Yaş ortalamaları sistemi kullananlarda 50,1 ±13,0; SS-34 (Devam)

kontrol grubunda 54,0 ± 9,3 yaşındaydı (p=0,252). Sistemi kullanan hastalarda SF-36 ile yaşam kalitesinde iyileşme saptanmış; ortalama açlık kan glukozu düzeyleri ve HbA1c düzeyleri ile belirlenen glisemi kontrolünün daha iyi olduğu (üçüncü ayda anlamlı derecede olmak üzere) görülmüştür (Tablo 2,3).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlar “Senkronize Diyabet Takibi Sistemi”nin insülin kullanan diyabetik hastalarda başarılı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Resim 1. Kullanıma hazır mobil aparat prototipi

page297image4243049184

Tablo 2. Çalışma ve kontrol grubunu 3.ay değerlendirme sonuçları

page298image4193013072

n: sayı; AKŞ: açlık kan şekeri; ort: Ortalama; s.s.: standart sapma; *Anlamlı; IQR: çeyrekler arası aralıTablo 3. Çalışma ve kontrol grubunun bazal ve 6. aydaki SF-36 skorlarının karşılaştırılması

page298image4244782000

Tablo 3. Çalışma ve kontrol grubunun bazal ve 6. aydaki SF-36 skorlarının karşılaştırılması

Çalışma ve kontrol gruplarının demografik ve laboratuvar verileri

Çalışma n=23

Kontrol n=23

p

Yaş (yıl) (ort.± s.s.) (minimum-maksimum)

50,1 ± 13,0 (42-81)

54,0 ± 9,3 (32-76)

0,252

Cinsiyet (n) Kadın Erkek

10 13

11 12

0,555

Vücut kitle indeksi (kg/m2) (ort.± s.s.)

30,4 ± 4,8

33,3 ± 7,2

0,123

Diyabet süresi (yıl)

12,2 ± 9,2

13,8 ± 7,4

0,518

Hipertansiyon (%)

60

65

0,760

Dislipidemi (%)

65

87

0,083

Koroner arter hastalığı (%)

13

30

0,157

Hipoglisemi (%)

8,6

21,7

0,218

Hiperglisemi (%)

26,1

26,1

1,000

Günlük glarjin insülin dozu (ünite) (ort. ± s.s.)

23,1± 13,1

31,3 ± 15,3

0,026*

Toplam OAD sayısı Median, IQR

2 (1-2)

2(2-2)

0,055

Antihipertansif tedavi kullanımı

56,5

73,9

0,216

Statin kullanımı

56,5

78,3

0,1

Açlık kan glukozu (mg/dL) Median, IQR

147 (105,0-197,0)

152 (129-203)

0,531

HbA1c (%) (ort.± s.s.)

8,8 ± 2,2

8,3 ± 1,9

0,416

Kreatinin (mg/dL) Median, IQR

0,87 (0,66-1,06)

0,78 (0,70-1,05)

0,895

LDL-kolesterol (mg/dL)

99,0 ± 19,2

111,5 ± 32,4

0,123

Trigliserid (mg/dL) Median, IQR

161,0 (126,1-192,5)

163 (74,7-240)

0,990

HDL-kolesterol (mg/dL) (ort. ± s.s.)

41,3 ± 15,0

44,6 ± 10,9

0,441

Total kolesterol (mg/dL) Median, IQR

174 (161-185)

185 (153-211)

0,314

Sistolik kan basıncı (mmHg)

135,6 ± 16,9

135,7 ± 22,4

0,984

Diyastolik kan basıncı (mmHg)

81 ± 9,1

79,7 ± 13,8

0,600

Sigara kullanımı (%)

47,8

34,8

0,36

İdrarda mikroalbümin/kreatinin oranı (mg/g) Median, IQR

6,2 (4,1-94,8)

32 (9,0- 114,0)

0,028*

ort: Ortalama; s.s.: standart sapma; *Anlamlı; IQR: çeyrekler arası aralık; OAD: oral antidiyabetik