A Sustainable Campus with Green Infrastructure Practices


Creative Commons License

Bayrak G., Ertin D. G. , Zülfikar H. C.

9. International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 21 - 22 April 2015, pp.279-286

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.279-286

Abstract

In this study, in order to reduce negative effects of global climate change and water famine and ensure that the stormwater management in a small scale, green infrastructure practices in Trakya University Macedonia Campus has been proposed. Green infrastructure systems are widely practiced particularly in the United States, Canada, Australia and New Zealand which are sensitive to the environment since the early 1990s. Nowadays, in universities which led creating awareness about sustainability and eco-friendly innovations have "sustainable campus" projects and applications using green infrastructure systems in the context of stormwater management. Minimization of the impact on the environment of the campus with this application (waste and emissions production, water management, etc.) is intended. In the framework of this study, for a design of green infrastructure applications in Macedonia Campus, resource inventory was made and soil structure, water resources, vegetation, meteorological data, drainage condition, existing structures and topography data were obtained. Considering this environmental data, areas were designated for applications of rain barrels, rain gardens, bio-retention practices and porous pavements, and application of design has proposed for these areas.  

Bu çalışmada, küresel iklim değişikliği ve su kıtlığının olumsuz etkilerini küçük ölçeklerde azaltmak ve yağmur suyu yönetimini sağlamak amacıyla Trakya Üniversitesi Makedonya Yerleşkesi’nde yeşil altyapı uygulamaları önerilmiştir. Yeşil altyapı sistemleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi çevreye duyarlı ülkelerde, 1990lı yılların başından itibaren yaygın olarak uygulanmaktadır. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu yenilikler konusunda farkındalık yaratan ve öncülük eden üniversitelerin de yağmur suyu yönetiminde yeşil altyapı sistemlerini kullanan sürdürülebilir yerleşke projeleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar ile yerleşkelerin çevreye olan etkilerinin en aza indirgenmesi (atık ve emisyon üretimi, su yönetimi vb.) amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Makedonya Yerleşkesi’nin sürdürülebilir bir yerleşkeye dönüşebilmesi için yeşil altyapı uygulamaları önerilmiştir. Yerleşkede kaynak envanteri yapılarak, toprak yapısı, su kaynakları, bitki örtüsü, meteorolojik veriler, drenaj durumu, mevcut yapılar ve topoğrafya verileri elde edilmiştir. Elde edilen çevresel veriler göz önüne alınarak yağmur varilleri, yağmur bahçeleri, biyo-tutma uygulamaları ve geçirgen zemin uygulamaları için alanlar belirlenmiş ve tasarım önerileri getirilmiştir.