The effects of personal, corporate, environmental factors and brand image on the hospital preference: A research in İstanbul province


Creative Commons License

Erdem Ş., Tuzcuoğlu A.

Turkish Journal of Marketing (TUJOM), vol.6, no.1, pp.51-69, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

One of the most critical needs of individuals is health. To be healthy, when individual efforts are not sufficient, it is necessary to get professional service from health institutions. Each individual goes through a particular decision-making process in order to choose the right health institution. This study aims to examine the personal, corporate, environmental factors and the brand image of the health institution's choice. For this purpose, within the experimental model framework, the experts were first interviewed, and then a questionnaire was applied after the pilot study. In the study conducted in Istanbul, where convenience sampling was used, a total of 657 questionnaires were reached by face to face survey method; 628 were found to be usable and included in the analysis. The most preferred private hospital by the participants was asked, and the data sets of the most preferred hospitals, which are AC and MP, were analyzed accordingly. As a result of the analysis, It was determined that “Hospital Brand Image” positively affected “Hospital Preference”; "Healthy Living Behavior" and "Corporate and Environmental Factors" did not have an apparent effect on "Hospital Preference", but different significant effects in different groups in sub-dimensions.

Bireylerin en önemli ihtiyaçlarından biri sağlıktır. Sağlıklı olmak için, bireysel çabalar yeterli olmadığı durumda, sağlık kuruluşlarından profesyonel hizmet almak gerekmektedir. Doğru sağlık kuruluşunu tercih etmek için her birey belirli bir karar alma sürecinden geçmektedir. Bu çalışmada amaç, bireylerin sağlık kuruluşu tercihine etki eden kişisel, kurumsal, çevresel faktörler ile kurumların marka imajının sağlık kuruluşu tercihine etkisini incelemektir. Bu amaçla, ortaya konan keşifsel model çerçevesinde ilk olarak uzmanlarla görüşme yapılmış, takiben yapılan pilot çalışma sonrasında anket uygulamasına geçilmiştir. Kolayda örneklemenin kullanıldığı İstanbul’da yapılan araştırmada, yüz yüze anket yöntemiyle toplamda 657 ankete ulaşılmış, bunlardan 628 adedinin kullanılabilir nitelikte olduğu tespit edilip, analize dahil edilmiştir. Katılımcıların en fazla tercih ettiği özel hastane sorulmuş olup, en fazla tercih edilen AC ve MP hastaneleri özelinde analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda; “Hastane Marka İmajı”nın “Hastane Tercihi”ni olumlu yönde etkilediği; “Sağlıklı Yaşam Davranışı” ile “Kurumsal ve Çevresel Etmenler”in “Hastane Tercihi” üzerinde net bir etkisinin olmadığı, ancak alt boyutlarda farklı gruplarda farklı anlamlı etkilerin olduğu tespit edilmiştir.