Mehmet Lebîb Efendi'nin Mersiye Taştirinde Nazım Türüne Dair Dikkatler


Aydın D.

Edebiyat Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.31-42, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

There are basic topics that are considered in literary studies. One of them is the subject of literary genre. The problem of the inability to accurately determine the characteristics of the literary genre is increasing more and more in the literary periods. Many literary works have been brought to light with the increasing literature studies in classical Turkish literature, and as there are significant text examples in a literary genre, a lot of distance has been covered in verse and prose genre studies. Despite this, when a period covering approximately seven hundred years is considered together with the historical course; it would not be wrong to say that the literature of the period was as well known as the tip of the iceberg. From this point of view, the existing knowledge will be changed, transformed or supplemented in accordance with the nature of science with new literary studies of classical Turkish literature and the study of existing studies in various aspects. In the related study; The Mehmed Lebib Efendi’s elegy tastir, whose National Library Manuscripts Collection is located in the journal registered with the name of “Mecmûʿa-i Eşʿar” at 06 Mil Yz A 377, will be published. Then, by examining the verse type in the context of the verse type, attention will be paid to the verse type of the verse referred to as elegy to the researchers.

Edebiyat çalışmalarında üzerine düşünülegelen temel konular vardır. Bunlardan biri de edebî tür konusudur. Edebî tür özelliklerinin kesin olarak belirlenememesi sorunu, edebî dönemlerde geriye gittikçe artmaktadır. Klasik Türk edebiyatında artan neşir çalışmalarıyla birçok edebi eser gün yüzüne çıkarılmış, bir edebî tür hususunda hatırı sayılır metin örneği bulundukça da nazım ve nesir türü çalışmalarında epey mesafe katedilmiştir. Buna rağmen yaklaşık olarak yedi yüz yılı kapsayan bir dönem tarihî seyriyle birlikte düşünüldüğünde; dönemin kitâbiyatından, buzdağının görünen kısmı kadar haberdar olunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bakış açısıyla, klasik Türk edebiyatına ait yeni neşir çalışmalarıyla ve var olan çalışmaların çeşitli yönlerle incelenmesiyle bilimin doğasına uygun olarak mevcut bilgiler değişecek, dönüşecek veya desteklenecektir. İlgili çalışmada; Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 377 numarada “Mecmûʿa-i Eşʿar” adıyla kayıtlı mecmuada bulunan, Mehmed Lebîb Efendî’ninmersiye taştiri neşredilecektir. Ardından nazım türü bağlamında incelenerek mersiye olarak anılan manzumenin nazım türüne dair dikkatler araştırmacılara sunulacaktır.