Kültürel Değişim Ziyaretçilerinden Ucuz Emek Gücüne: “Work and Travel” Programları


Parlak Z., Ersöz B.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, no.74, pp.11-32, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study analyzes the impact of the global production system on cultural exchange programs. With increased globalization, we have seen the importance of cultural integration emphasized worldwide and exchange programs are an important tool used to assist in cultural integration. In examining Work and Travel programs conducted by the United States of America in this study, we are able to define an important characteristic of typical cultural exchange programs. That is, we observed a strong correlation between Work and Travel programs and seasonal employment in Istanbul. In other words, the need for production workers is impacting cultural exchange programs. To conduct our study, we interviewed participants of a Work and Travel program and consulting firms that operate within a shared framework. We also examined the program’s employment structure and the participants’ working conditions. The results show that Work and Travel programs have unfortunately become one way for employers to find cheap, flexible, and seasonal labor on a global scale. We also found that these programs are commonly used to profit various organizations while limiting achievement of true cultural exchange. Inasmuch as the process of employment is dominant and control is inadequate, it is inevitable that Work and Travel program participants are exposed to various exploitation mechanisms.

Bu çalışmada küreselleşme süreci ile birlikte kültürel değişim programlarında meydana gelen dönüşümde küresel üretim ilişkileri sisteminin etkisini analiz etmek amaçlanmıştır. Küreselleşme ile birlikte dünya ölçeğinde kültürel bütünleşme vurgusu artmış, kültürel değişim programları bu alanda kullanılabilecek önemli araçlar arasında yer almıştır. Çalışma içinde incelenen ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütülen “Çalış ve Gez” (Work and Travel - WAT) programı da bu alandaki önemli örneklerden birisini oluşturmaktadır. “Çalış ve Gez” programı ile sezonluk işçilik arasında güçlü bir ilişki olduğu gözlemlenmekte, kültürel değişim bu alandaki üretim ilişkilerini perdeleyen bir özelliğe sahip olmaktadır. Çalışmada “Çalış ve Gez” programında daha önce katılımcı olarak yer almış kişiler ve bu program çerçevesinde faaliyet gösteren danışmanlık firmaları ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte program kapsamındaki istihdam yapısı ve katılımcıların çalışma koşulları incelenmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde programın, işverenler tarafından küresel ölçekte ucuz, esnek ve dönemsel emek gücü temin etmenin bir aracı haline geldiği görülmektedir. Ayrıca programların çeşitli organizasyonlar tarafından sadece kar amaçlı kullanıldığı vurgulanmış, kültürel değişim amacının sınırlı bir şekilde gerçekleştiği ifade edilmiştir. İstihdam süreçlerinin baskın olduğu ve denetimin yetersiz olduğu işleyiş içindeyse, katılımcıların çeşitli sömürü mekanizmalarına maruz kalmaları kaçınılmaz olmaktadır.