İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BELİRTEÇLERİN DÜZEYLERİNİN DİYABET HASTALARINDA İNCELENMESİ


Creative Commons License

ÇEVİK A., Çelik F., Bireller E. S., Çelikel B., Çetiner N. G., Arat A., ...More

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.11, pp.90-93, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AIM: The primarily goal is to work for a first time as a panel and that are related with the development of inflammatory bowel disease derived from the adipose tissue and inflammatory markers in type 2 diabetes patients. Also we plan to contribute to the development of diagnosis methods for the type 2 diabetes by using the datas obtained from leptin, ghrelin, resistin, EGF and TNF-α markers

MATERIAL METHOD: Samples used in this study were collected from volunteered patients by taking blood in dry tubes and after cooling centrifuge at 3000 rpm for 5 minutes aliquoted as serum. From the aliquoted serums LEPTIN, GREHLIN, RESISTIN, EGF and TNF-α ELISA’s were performed by appropriate methods.

FINDINGS: The obtained data were statistically determined by the SPSS-8 package program.  The results of Shapiro Wilk tests were examined in groups for Leptin, Ghrelin and EGF due to the number of subject was <50. The data do not show a normal distribution because of P< 0.05. The reuslts of Ghrelin was evaluated with Mann-Whitney U test. The data in control group shows normal distribution. (p:0.544) Non-parametric Mann-Whitney U test was used due to the data did not Show a normal distribution.  The reuslts of EGF was evaluated with Mann-Whitney U test. A high scorer relationship was obtained like p=0.0001 for TNF-α. Significant results were recorded in the Mann-Whitney U test for leptin as p = 0.001. The serum levesl of Resistin were also determined with Mann-Whitney U test p=0.003 due to smiliar reasons.

RESULTS: It has been shown that a multipotent protein EGF which is inducing epitelial development, angiogenesis and gastric acid secretion play an important role in renewal of β cells and increase numbers. The increase in the number of β cells leads to an increase in blood insulin release and the effect of diabetes is shown. According to the EGF data, the patient serum levels were higher than the control groups and a remarkable difference / significance was observed. The obtained results regarding TNF-α will provide better understanding of relationship between the cytokine / diabetes with other studies.

AMAÇ: Öncelikli amaç inflamatuar barsak hastalıkları oluşum ve gelişiminde önemli olabileceği düşünülen adipoz doku ve inflamasyon belirteçlerinin tip 2 diyabet vakalarında panel olarak ve ilk defa bir arada çalışmaktır. Ayrıca elde edilecek leptin, ghrelin, resistin, EGF ve TNF-α belirteçlerine ait analiz verilerinden yararlanarak tip 2 diyabet ile ilgili tanı yöntemlerinin geliştirilebilmesine katkıda bulunmayı planlamaktayız

MATERYAL METOD: Çalışmada kullanılan örnekler gönüllülerden kuru tüplerde kan alınarak, 3000 rpm 5 dakika soğutmalı santrifüjden sonra alınan serum olarak aligotlanmıştır. ELISA çalışması ise Leptin, Ghrelin, Resistin, EGF ve TNF-α belirteçlerine ait uygun protokoller eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR: Elde edilen veriler SPSS-8 paket programı ile istatistiksel olarak belirlenmiştir. Denek sayısı<50 olduğundan Leptin,EGF,Ghrelin için gruplarda Shapiro-Wilk testi sonuçlarına bakıldı. P< 0.05 olduğundan veriler normal dağılım göstermemektedir. Ghrelinin sonuçları Mann-WhitneyU testi ile değerlendirildi. Kontrol grubunda veriler normal dağılım göstermiş(p:0.544) ama hasta grubunda normal dağılım göstermediği için nonparametrik test olan Mann-Whitney U testi kullanıldı. EGF sonuçları Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. TNF Alfa için;p= 0.0001 gibi yüksek skorda ilişki saptanmıştır. Leptin için Mann-Whitney U testinde p=0.001 olarak anlamlı sonuçlar kaydedilmiştir. Rezistinde serum düzeyleri de benzer sebeplerden Mann-Whitney U testinde p=0.003 olarak belirlenmiştir

SONUÇ: Epiteliyal gelişimini, gastrik asid salınımını ve anjiyogenezi teşvik eden multipotent bir protein olan EGF, β hücrelerinin yenilenmesinde ve sayılarının artırımında önemli rol oynadığı anlaşılmış,β hücrelerinin sayısının artmasıyla kana insülin salınımında artış ve diyabette etkisi gösterilmiştir. EGF verilerine göre hasta serum düzeyleri kontrol grupları düzeylerine göre yüksek düzeydedir ve  ciddi fark/anlamlılık görülmüştür. TNF-α ile ilgili elde ettiğimiz sonuçlar diğer çalışmalarla beraber sitokin/diyabet ilişkisini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.