Prophet Noah in Sûfî Tafseer


Creative Commons License

Çakıroğlu S., Derin S.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, vol.42, no.47, pp.279-309, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Prophet Noah in Sûfî Tafseer

Abstract

Among the stories that make up two-thirds of the Quran, the story of the ul al-azm prophets have an important place. Sufis also benefited from the exemplary and advice-filled content of the stories of the Quran. In this article, the stories of the prophet Noah in the Qur’an will be examined in the context of the ishari tafseer. In terms of their interpretation of the Qur’an, Sufi commentaries differ from tafsir and ta’wîl with their unique methodology. On the basis of this method, there is information obtained based on discovery and inspiration beside reason and transmission. Here, within the limits of our article, we will try to determine the approach of the sufis to the stories in the Qur'an in the context of the story of Noah. In order to see the course of the subject in sufi thought, first of all, how Noah is addressed in sufism classics will be emphasized. Later, the interpretations of prominent ishari commentaries on the verses about Noah and his story will be recorded. Thus, the contribution of the sufis to the interpretations of the story of prophet Noah in the tradition of Islamic sciences will be revealed.

Key Words: Noah, Flood, Ishari Commentary, Parable, Sayr as-Sulûk

Öz

Kur’an’ın üçte ikisini oluşturan kıssalar arasında peygamberlere ait anlatımlar önemli bir yer tutmaktadır. İbret ve nasihat dolu muhtevaya sahip olan peygamber kıssaları, bu yönü ile tefsirlerde detaylı yorumların yapılmasına imkân tanımıştır. Kıssaların ibret ve nasihat dolu içeriğinden sûfîler de istifade etmişler; tasavvuf klasiklerinde ve işârî tefsirlerde tasavvufî hayata dâir pek çok ilke ve uygulamanın örneğini özellikle peygamber kıssalarından çıkarmışlardır. Bu makalede Hz. Nûh peygamberin Kur’an’da zikredilen kıssası işarî tefsirler bağlamında incelenecektir. Kur’an’ı yorumlamaları bakımından işârî tefsirler kendine özgü metodolojisi ile tefsir ve te’vilden ayrışmaktadır. Bu metodun temelinde akıl ve naklin dışında keşf ve ilhâma dayalı olarak elde edilen bilgiler vardır. Burada makalenin sınırları içinde sûfîlerin Hz. Nûh kıssası ile ilgili âyetler hakkındaki yorumları belirlenmeye çalışılacaktır. Konunun tasavvuf düşüncesindeki seyrini görmek için öncelikle Hz. Nûh’un tasavvuf klasiklerinde nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır. Daha sonra meşhur işârî tefsirlerden hareketle sûfîlerin Hz. Nûh ve kıssası ile ilgili âyetlere getirdiği yorumlar tespit edilecektir. Böylece İslâm ilim geleneği içinde Hz. Nûh kıssasına dâir yorumlara sûfîlerin yaptığı katkı ortaya çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hz. Nûh, Tûfan, İşârî Tefsir, Kıssa, Seyr ü Sülûk