İstanbul'da Bulunan 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Personel Seçme Yöntemlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma


Creative Commons License

Tanrıverdi H. , Kahraman O. C. , Öz M. , Erdoğan M.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, sa.22, ss.25-45, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.25-45

Özet

Araştırmanın amacı 5 yıldızlı otel işletmelerinin personel seçme uygulamalarını belirlemek ve kullanılan personel seçme uygulamalarının önem dereceleri ile aranan personelde bulunması gereken özelliklerin belirlenmesidir. Çalışmada İstanbul’daki 5 yıldızlı otellerde bulunan 80 yönetici ile nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı saptamak için “Mann-Whitney U”, ikiden fazla grup arasındaki farkı saptamak için “Kruskal-Wallis” testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancı dil bilgisi, diksiyon, kişisel genel görünüm, iletişim becerisi, kişilik özellikleri daima önemli olduğu ve bu sonuçların literatür ile benzerlik gösterdiği sonuçlarına varılmıştır. Sağlık kontrolüne daima önem verildiği, mülakat, kişilik testi, uygulama sınavı ve test sınavı tarzı uygulamalara ise biraz önem verildiği sonucu diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada karşılaştığımız sonuçlardır.

The aim of the research is to determine the personnel selection practices of the 5 star hotel companies and to determine the importance ratings of the personnel selection applications and the characteristics that should be found in the desired personnel. In the study, data were collected from 80 managers in 5 star hotels in Istanbul using the questionnaire method. "Mann-Whitney U" was used to determine the difference between the two groups and "Kruskal-Wallis" test was used to determine the difference between the more than two groups. As a result of the research, foreign language knowledge, diction, personal overview, communication skills, personality traits are always important and these results are similar to the literature. The results shows that health care is always paid attention and interview, personality test, practice exam and test exam are important less than others. With these results, this study showed a difference from other studies.