Sığırlarda Tüberküloz Lezyonlarının Patomorfolojik Olarak İncelenmesi ve Mikobakterilerin Gösterilmesi


ÖZTÜRK GÜRGEN H. , Leipig-Rudolph M., Rieseberg B., Straubinger R. K. , Hermanns W.

9. Uluslararası Katılımlı Veteriner Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2018, ss.33-34

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.33-34

Özet

SIGˆIRLARDA TU¨BERKU¨LOZ LEZYONLARININ PATOMORFOLOJI·K OLARAK I·NCELENMESI· VE MI·KOBAKTERI·LERI·N GO¨STERI·LMESI·

Hazal O¨ztu¨rk1, Miriam Leipig1, Birte Rieseberg1, Reinhard K. Straubinger2, Walter Hermanns1

1Veteriner Patoloji Enstitu¨su¨, Mu¨nih Ludwig Maximilian U¨niversitesi, Mu¨nih, Almanya

2Enfeksiyo¨z ve Zoonoz Hastalıklar Enstitu¨su¨, Mu¨nih Ludwig Maximilian U¨niversitesi, Mu¨nih, Almanya

Almanya`nın Bavaria eyaletinde 2009 ve 2014 yılları arasında sıgˆır tu¨berku¨lozu salgınları go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Bu c¸alıs¸manın amacı, bu bo¨lgedeki salgınlar sırasında sıgˆırlarda go¨zlenen tu¨berku¨loz lezyonlarındaki pato-morfolojik degˆis¸iklikleri, olası bulas¸ma yollarını ve enfekte organlardaki mikobakterileri ve mikobakteri antijenlerini go¨stermektir. Post-mortem incelemeler intra-dermal test analizleri baz alınarak, s¸u¨pheli pozitif ve pozitif bulunan 241 sıgˆır u¨zerinden gerc¸ekles¸tirildi. Doku o¨rneklerine parafin, plastik ve epoksi resin doku go¨mme is¸lemleri uygulandı. Doku kesitleri hemotoksilen & eozin (H&E) ve Fite-Faraco (FF) ile boyandı ve mikobateri antijenleri immunohistokimyasal yo¨ntemlerle is¸aretlendi. Histopatolojik ve ultra-stru¨ktu¨rel incelemeler sırasıyla, ıs¸ık ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) kullanılarak degˆerlendirildi. Mikrobiyolojik inceleme sonucu Mycobacterium caprae izole edildi. Sistematik nekropside 241 sıgˆırdan 84`u¨ makroskobik olarak tu¨berku¨loz ile uyumlu bulundu. Patolojik bulgular, makroskobik olarak bes¸ farklı makro-paterne (Makro-Patern I-V) ayrılırken, histolojik olarak do¨rt farklı (Histo-Tip 1-4) sınıflandırma yapıldı. Bunlara ek olarak, akcigˆerlerde eksudatif enflamasyon (Macro-Patern 6) go¨zlendi. Tu¨berku¨loz lezyonlarının vu¨cuttaki dagˆılımları baz alınarak, olası bulas¸ma yolları sırasıyla alimenter yol (%68), solunum yolu (%19) veya her iki yol (%13) olarak saptandı. Mikobakteriler ve mikobakteri antijenleri tu¨berku¨loz lezyonlarında farklı miktarlarda ve lokalizasyonlarda bulundu. Mikobaktelerin ultra-stru¨ktu¨rel yapısı transmisyon elektron mikroskobu kullanılarak go¨sterildi. Sonuc¸ olarak, makroskobik ve histopatolojik bulgular go¨z o¨nu¨ne bulundurularak tu¨berku¨loz lezyonlarının patomorfolojisi detaylı olarak incelendi. C¸alıs¸mada saptanan olası bulas¸ma yolları arasında alimenter yolun daha o¨nce bildirilen solunum yolunun aksine ilk sırada oldugˆu tespit edildi. Literatu¨r ile uyumlu olarak, etkenin go¨sterilmesinde FF boyamanın daha spesifik oldugˆu, ancak IHC ´nin daha duyarlı oldugˆu saptandı. TEM ile mikobakteriler go¨sterildi.

Anahtar so¨zcu¨kler: Fite-Faraco, immunohistokimya, sıgˆır, transmisyon elektron mikroskobu, tu¨berku¨loz.

PATHOMORPHOLOGICAL INVESTIGATIONS OF TUBERCULOUS LESIONS IN CATTLE AND DEMONSTRATION OF MYCOBACTERIA

Hazal O¨ztu¨rk1, Miriam Leipig1, Birte Rieseberg1, Reinhard K. Straubinger2, Walter Hermanns1

1Institute of Veterinary Pathology at the Centre of Veterinary Medicine of the Ludwig Maximilian University of Munich, Germany
2Institute of Infection Medicine and Zoonoses at the Centre of Veterinary Medicine of the Ludwig Maximilian University of Munich, Germany

Several outbreaks of bovine tuberculosis occurred between 2009 and 2014 in cattle herds of Bavaria, Germany. The aim of this study is to demonstrate pathomorphological changes in tuberculous lesions observed in cattle during outbreaks in this area, possible routes of infection and mycobacteria and mycobacterial antigens in infected organs. Post-mortem investigations were performed on 241 cattle with suspected bovine tuberculosis (bTB), based on a positive dermal tuberculin test. Histological investigations were performed using paraffin, plastic and epoxy resin tissue embedded materials and examined using Haematoxylin & Eosin (H&E) and Fite-Faraco (FF) staining, and mycobacterial antigen was determined by immunohistochemistry (IHC). Histopathological and ultrastructural examinations were performed by light and transmission electron microscopy, respectively. Bovine tuberculosis was confirmed by the bacteriological isolation of Mycobacterium caprae. Eighty-four out of 241 cattle showed macroscopic lesions compatible with bovine tuberculosis. Pathological alterations could be divided into five patterns (Macro patterns I-V) and four types. Besides that, an additional exudative inflammation in lungs was observed (Macro-Patern 6). The distribution of the tuberculous lesions in the different organs revaled that the most possible route of infection was the alimentary tract (68%), followed by the aerogenous route (19%) and both routes at the same time (%13). Furthermore, mycobacteria and mycobacterial antigen were found in different amounts and localizations within the tuberculous inflammation. The ultrastructural demonstration of the mycobacteria was performed by transmission electron microscope. In conclusion, the detailed investigation of the pathomorphological changes were evaluated by macroscopical and histopathological examinations. Instead of aerogenous route of infection described in other studies, alimentary route of infection was determined to be the most common possible route of infection. Consistent with the literatures, it was found that the FF staining was more specific, but the IHC was more susceptible. In addition, mycobacteria could also be demonstrated by TEM.

Keywords: Cattle, Fite-Faraco, immunohistochemistry, transmission electron microscope, tuberculosis.