Şehir-Üniversite İlişkisi, Şehir Fonksiyonları Açısından Üniversite Şehirleri: Kırklareli Üniversitesi Örneği


Bayartan M. , Zayım M.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 February 2020, ss.367-369

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.367-369

Özet

Şehirlerin gelişiminde nüfus sayısı, çeşitliliği ve niteliği büyük önem arz eder. Bunun yanı sıra şehirlerin fiziksel olarak büyümeleri ayrıca gelişmeye anlam kazandıran bir hususiyettir. Zira şehirlerin gelişmesini en iyi ifade eden faktörlerin başında şehrin fiziksel büyüklüğü gelmektedir. Bunun yanında fonksiyon çeşitliliği ve sayısı, şehrin gelişimini doğrudan etkileyen bir kriter olup önemi büyüktür. Nitekim fonksiyonlar, şehirlerin ortaya çıkışında olduğu kadar gelişmelerinde de muazzam bir etkiye sahiptir. Çünkü fonksiyonlar arttıkça şehirler o oranda nitelik ve değer kazanırlar. Bu fonksiyonlar birden fazla olabileceği gibi, içlerinden bir tanesinin ön plana çıkmasıyla o fonksiyon şehrin özel fonksiyonu olabilmektedir. Özel fonksiyonu şehrin bununla anılmasına neden olmaktadır. Buna örnek olarak; Eskişehir’in üniversite şehri, Çorlu’nun sanayi şehri, Antalya’nın turizm şehri olarak adlandırılması verilebilir. Eğitim fonksiyonun öne çıktığı kimi şehirlerimiz, üniversite şehri olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde cumhuriyetle birlikte daha da ivme kazanan üniversiteler, günden güne sayısını arttırmakta ve bulunduğu mekâna şehirsel fonksiyon sağlamaktadır. Çoğu devlet eli ile açılan üniversitelerimiz, son yıllarda giderek artan vakıf üniversiteleriyle de sayısını artırmış durumdadır. Özellikle 2006 yılında alınan her ile bir üniversite kararıyla bu sayı artırmıştır. Artan üniversite sayısının bulunduğu yerleşmeye yapacağı katkı hiç kuşkusuz sadece ekonomik yönden olmayacak, ekonomik katkının yanı sıra sosyal ve kültürel etkileri de beraberinde getirecektir. Ülkenin ve tabii olarak bulunduğu bölgenin öğrenim seviyesine de etki eden bu durum nitelik-nicelik açısından bazı soru işaretlerine neden olsa da yaptığı katkılar itibariyle araştırılmaya ve çalışılmaya değerdir.

    Yapılan literatür çalışmaları, arazi çalışmaları ve buralarda yapılan mülakat ve anketlerle birlikte kullanılan ArcGIS 10.2 programıyla hot-spot analizi, interpolerasyon, IDW gibi analizlerle detaylandırılarak anlatılan konumuz, üniversitelerin şehirleşme ilişkisi, şehirleşmeye olan etkileri ve çalışma sahamız Kırklareli’nde üniversitenin şehre katkısı anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarla, şehrin toponomisi ve arazi kullanımının üniversiteden önce ve sonra olmak üzere olan değişimlerine bakılarak, şehrin gelecekteki potansiyeli ortaya konacaktır. 2007 yılında açılan ve bugün 27 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Kırklareli Üniversitesi bu konuda dikkat çekmektedir. Bu çalışma sahasının seçiminde etkili olan en önemli faktör, “Emekli şehri” olarak anılan şehrin, üniversite açıldıktan ve ekonomik anlamda etkisinin artmasına da bağlı olarak "Üniversite şehri” olma yolunda ilerlemesi olmuştur. Yapılacak çalışmalar ve önerilerle birlikte, şehir bu anlatılanlar ışığında geliştirilebilecektir. İşte tüm bunlarla beraber bu katkı ve değişimi genel hatlarıyla incelemek ve örneklerle pekiştirmek çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şehir Fonksiyonları, Üniversite, Üniversite Şehri, Yerleşme Coğrafyası, Kırklareli.

In the development of cities, the number of population, diversity and quality are of great importance. In addition, the physical growth of cities is also a feature that gives meaning to development. Because the physical size of the city is one of the factors that best express the development of cities. In addition, the variety and number of functions is a criterion that directly affects the development of the city and is of great importance. As a matter of fact, functions have a tremendous impact on the emergence of cities as well as on their development. Because as functions increase, cities gain quality and value at that rate. These functions can be more than one, but one of them with the foreground that function can be a special function of the city. Its special function causes the city to be remembered with it. As an example; Eskişehir’s university city, Çorlu’s industrial city, Antalya’s tourism city. Some of the cities where education function stands out are called university cities. In our country, the universities, which gained momentum with the republic, increase their number day by day and provide urban function to the place where they are located. Most of our universities, which have been opened with the help of the state, have increased the number of foundation universities in recent years. Especially with each decision taken in 2006, this number increased with a university decision. The increase in the number of universities will certainly contribute not only economically, but also social and cultural impacts. Although this situation, which also affects the education level of the country and the region where it is located naturally, causes some question marks in terms of quality-quantity, it is worth researching and studying in terms of its contributions.

The subject is explained in detail with the analyzes such as hot-spot analysis, interpolation, IDW with the ArcGIS 10.2 program used in conjunction with the literature studies, field studies and interviews and surveys conducted here, the urbanization relationship of the universities, their effects on urbanization and our study area are included in the city. These studies will reveal the future potential of the city by looking at the changes in the city's toponomy and land use before and after the university. Kırklareli University, which was opened in 2007 and now hosts 27,000 students, attracts attention. The most important factor influencing the selection of this study area has been the development of the city, which is known as “Retired City” yolunda, on the way to becoming a “University City” olarak after the university has been opened and the economic impact has increased. In addition to this, the main purpose of our study is to examine this contribution and change in general terms and to reinforce it with examples.

Keywords: Urban Functions, University, University City, Settlement Geography, Kırklareli.