İlahiyatçılara Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


Creative Commons License

HOROZCU Ü.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, vol.5, no.1, pp.27-40, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-40

Abstract

In this study Scale of Perception About Theologians’s (SPAT) reliability and validity analyses are presented. SPAT has been developed in order to determine the perspectives of people to the theology faculty teachers, students and alumni. Two main applications were carried out in the study except the pretests. The data of the first study on 519 people over the age of 18 were subjected to factor analysis and as a result a 5-item two-dimensional scale structure was obtained. The obtained 15-item and 2-sub-dimensional structure were subjected to confirmatory factor analysis. This second study was performed on 198 adults over 18 years of age. By the confirmatory factor analysis, the following fit scores were obtained: X2 / df = 2.61, RMSEA = 0.079, RMR = 0.054, NFI = 0.95, NNFI = 0.96, CFI = 0.97, IFI = .97, RMR = 0.078, SRMR = 0.054 ve GFI = 0.89. The reliability coefficients of the scale (Cronbach’s Alpha) were .862 for the first  sub-dimension, .865 for the second sub-dimension and .905 for the whole scale. And the correlation between the two subdimensions (Pearson Correlation) is .62. The values revealed show that the SPAT is a highly reliable and valid scale.

Bu makalede İlahiyatçılara Yönelik Algı Ölçeği’nin (İYAÖ) geliştirilmesine
ve geçerlik-güvenirlik analizine ilişkin bulgulara yer verilmektedir.
Çalışmada ön testlerin dışında iki ana uygulama gerçekleştirilmiştir.
18 yaş üstü 519 yetişkinle yapılan ilk çalışmanın
verileri üzerinde yapılan faktör analizi sonucunda 15 maddeli 2
faktörlü bir ölçek yapısı elde edilmiştir. Bu ölçek yapısı, yine 18 yaş
üstü 198 yetişkin üzerinde gerçekleştirilen ikinci çalışmanın verileri
ile doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçeğin geçerliğini
belirlemek üzere yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda
X2 /df = 2.61, RMSEA= 0.079, NFI = 0.95, NNFI = 0.96, CFI = 0.97, IFI
= .97, RMR = 0.078, SRMR = 0.054 ve GFI = 0.89 şeklindeki uyum
skorları elde edilmiştir. 15 madde ve 2 faktörlü yapıdaki ölçeğin
bütünü için güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) .905, birinci
faktör için .862 ve ikinci faktör için .865’tir. İki faktör arasındaki korelasyon
(Pearson Correlation) ise .62 olarak tespit edilmiştir. Elde
edilen değerler İYAÖ’nün güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu
göstermektedir.