İSLAM AİLE HUKUKUNDA EŞLER ARASINDA DENKLİK


Creative Commons License

Akçay Biçen S.

Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, vol.2, no.1, pp.92-101, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fıkıh literatüründe erkeğin evleneceği kadına bazı vasıflar açısından denk olması fukahâ arasındaki tartışmalı meselelerden biridir. Kefâeti/denkliği  şart koşan İslam hukukçuları olduğu gibi denkliğin gerekliliğini savunmayanlar da vardır.  Ancak denkliği savunanlar farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Denklik eşler arası uyumun sağlanması ve aile saadetinin devamı için önemlidir. Denklikle  sağlanan uyum eşler için bir uzlaşma meydana getirir. Böylece temel konulardaki farklılıklardan doğacak sorunların önüne geçilir. Denkliği  arama hakkı kadın ve velisine verilmiştir. Yine onların rızası ile bu hak sakıt olabilir. Denkliğin nikah akdi esnasında aranması yeterli görülmüş, böylece denklik için belli bir vakit tahsis edilmiştir. Denkliğin arandığı vasıflar hususunda mezhepler arasında ihtilaf vardır.  Bu çalışmada evlenmede gözetilen denklik şartlarından dindarlık ve zenginlik vasıfları incelenmiş ve değerlendirilmiştir.