The Turkish Adaptation Study of the Short Assessment of Patient Satisfaction Form (SAPS)


Temeloğlu Şen E., Sertel Berk H. Ö.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.44, pp.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 44
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Collection, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Araştırmada hasta memnuniyetinin ilişkisel boyutunu teorik bir çerçevede, kısa ve pratik bir şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Hasta Memnuniyeti Kısa Değerlendirme Formu’nun (HMKDF) Türkçe uyarlama çalışmasının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Hasta memnuniyeti çoğunlukla tanıya, sağlık merkezine veya çalışmanın amacına özel anket araçlarıyla değerlendirilir. Bu ölçüm stili, hasta memnuniyeti literatüründeki çalışmaların derinleşebilmesine önemli bir engeldir. Bu kapsamda, mevcut çalışmada hasta memnuniyetini ilişkisel perspektiften değerlendiren ve psikometrik açıdan iyi düzeyde bir ölçek olan HMKDF’nin Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanır. Yöntem: Çalışmaya farklı kronik fiziksel hastalıklara sahip 234 kişi katılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu kadın (%76), evli (%68) ve lise mezunudur (%33). Katılımcılara Sosyodemografik ve Klinik Bilgiler Formu, İlaç Uyumunu Bildirim Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri-Depresyon ve Hasta Memnuniyeti Kısa Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda HMKDF’nin orijinal formdaki gibi tek faktörlü bir yapı gösterdiği (KMO=0.89; Ki Kare= 729.45; Barlett p=0.000) ve bu yapının uyum değerleri açısından da desteklendiği bulunmuştur (χ2/df = 1.40, RMSEA= .042, GFI = .98, AGFI = .95, CFI = .99, NFI = .98, sRMR = 0.029). Ölçeğin çalışmadaki güvenirliği oldukça iyi (Cronbach α= .87) bulunmuştur. Ayırtedici geçerlilik kapsamında, HMKDF’nin ilaç uyumu ve depresyon düzeyi ile de anlamlı ilişki gösterdiği ve özel hastanelerde tedavi alan katılımcıların diğer sağlık kurumlarına kıyasla daha yüksek tedavi memnuniyeti bildirdikleri tespit edilmiştir. Özgünlük: Bu çalışma ile hasta memnuniyetini ilişkisel perspektifte değerlendiren HMKDF, hasta memnuniyetini araştıran Türk araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Çalışmanın bulgularına göre HMKDF, kronik fiziksel hastalığı olan bireyler ile yürütülen çalışmalarda kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracıdır. Ancak, ölçeğin farklı klinik gruplar ve araştırma desenlerinde test edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.