5 Yıldızlı Otel şletmelerinde Lider-Üye Etkileşimi ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Marmaris ve İstanbul Destinasyonlarında Bir Araştırma


TANRIVERDİ H. , KAHRAMAN O. C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.463-493, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.463-493

Özet

Bu araştırmanın amacı; 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin lider-üye

etkileşimi ve işe yabancılaşması ilişkisini inceleyerek otel işletmelerinde çalışan

işgörenlerin verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda

hazırlanan anket formu, Marmaris ve İstanbul’daki 5 yıldızlı otel işletmelerinde bulunan

289 işgören üzerinde uygulanmıştır. Verilerin elde edilmesinde kolayda örneklem

metoduna başvurulmuştur. Araştırma sonucunda lider-üye etkileşimi ve işe

yabancılaşmanın bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve işe

yabancılaşma ile genel lider-üye etkileşimi ve etki, katkı ve profesyonel saygı alt boyutları arasında negatif yönlü zayıf ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre genel lider-üye etkileşimi, etki, katkı ve profesyonel saygı düzeyi arttıkça işe yabancılaşma düzeyi düşmektedir.

The purpose of this research is to determine the relationship between leadermember

exchange and work alienation for to contribute productivity for hotel employees.

For this purpose, a self-administered questionnaire was developed and applied on 289 five star hotel employees in Marmaris and İstanbul. Convenience sampling method was used for to get data. According to the results of this study, Leader-member exchange and work alienation was differed according to demographic variables. A negative and weak correlation was found between leader-member exchange, affect, contribution, professional respect and work alienation. The findings suggested that when leader-member exchange, affect, contribution, professional respect increase work alienation decreases.