Selçuklular Dönemi Tarihi Araştırmalarında, Arşiv ve Kaynak Meselesi Kullanımına Dair Yeni Bazı Tespitler


Creative Commons License

Günalan R.

in: Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Prof Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen,Prof. Dr. Muharrem Kesik,Doç. Dr. Sefer Solmaz,Dr. Öğretim Üyesi Zehra Odabaşı,Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Dursun, Editor, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.399-423, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Selçuk Üniversitesi Yayınları
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.399-423
  • Editors: Prof Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen,Prof. Dr. Muharrem Kesik,Doç. Dr. Sefer Solmaz,Dr. Öğretim Üyesi Zehra Odabaşı,Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Dursun, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Archives and Source Issues in the History of the Seljukid Period

 

               Abstract
               
               In order to maintain their vitality, States must fulfill bureaucratic procedures in a certain order according to certain rules. This facilitates the functioning of the institutions under their administration and ensures that they have a reputable place in interstate relations. This will also ensure that the state, the institution and the persons guarantee their relations and rights. It is seen that until the development of the state from the stage of history to the disappearance of these materials, a very important archive material had to be accumulated, while it was seen that there was no archive material until the Ottoman Empire. There are, of course, many reasons for this; wars, riots, fire, plunder and invasions.
 
               The most important source of the archive from the 16 Turkish States that came to the stage of history is the fact that an archive material from the Ottoman Empire and other Turkic states, and especially the Seljuks, has not reached the present day. In this case, the information obtained from second-hand sources of information on the bureaucratic procedures of the states that emerged on the stage of the emergence of information is emerging. As a result of our surveys conducted in the Ottoman Archives of the Prime Ministry, documents on foundation lands in some towns and villages belonging to Aksaray and Amasya, which are included in the Ali Emir's Order dated 1272 and 21 May 1282, were found.
 
               Apart from these, there are important information about the history and foundation works of the Seljuk State in his work named Evkâf-ı Ümem Tarihi, which was published by Muhammed Vâmık Şükrü Efendi, who was accepted as the secondary source. In this study, the archive material as determined by the Prime Ministry Ottoman Archives and the contribution of Evkâf-ı Ümem History as a secondary source will be evaluated. In addition, the solution of the problems encountered in the writing of history through this new work will be discussed.
 

            Keywords: Prime Ministry Ottoman Archives, History of Evkâf-ı Ümem, Foundation Records, Seljuk States, Seljuk History.

Özet

Devletler hayatiyetlerini devam ettirmek için bürokratik işlemlerini belli bir düzen içerisinde, belirli kurallara göre yerine getirmek zorundadır. Bu hem kendi idareleri altında bulunan kurumlarının çalışmasını kolaylaştırır, hem de devletlerarası ilişkilerde itibarlı bir yere sahip olmasını temin eder. Bu durum ayrıca devlet, kurum ve kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve haklarını garanti altına almasını sağlamaktadır. Devletlerin tarih sahnesine çıkışından gelişip yok olmalarına kadar geçen sürede bu işlemler neticesinde oldukça önemli arşiv malzemesinin birikmiş olması gerekirken; savaşlar, isyanlar, yangın, yağma ve istilalar gibi olumsuz durumlardan dolayı fazla bir arşiv malzemesinin günümüze ulaşmadığı görülmektedir.

Tarih sahnesine çıkan 16 Türk Devletiˈnden en önemli arşiv kaynağı sadece Osmanlıˈdan intikal etmiş olup diğer Türk Devletlerinden ve özellikle Selçuklulardan fazlaca bir arşiv malzemesinin günümüze intikal etmediği araştırmalar neticesinde ortaya konulmaktadır. Bu durumda ikinci el kaynaklardan elde edilen bilgiler neticesinde tarih sahnesine çıkmış olan devletlerin bürokratik işlemlerine dair bilgiler bulmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşiviˈnde yaptığımız taramalar neticesinde 1272 ve 21 Mayıs 1282 tarihli Ali Emiri Tasnifi içerisinde yer alan Aksaray ve Amasyaˈya ait bazı kasaba ve köylerdeki vakıf arazilerine dair belgeler bulunmuştur.

Bunların dışında ikincil kaynak olarak kabul günümüze intikal etmiş onlarca yazma ve telif eserin ulaştığını müşahede etmekteyiz. Bunlardan biri ise tarih araştırmalarında fazla kullanılmayan 1940 tarihli Muhammed Vâmık Şükrü Efendi tarafından telif edilmiş olan Evkâf-ı Ümem Tarihi adlı eserdir. Bu eserde İslam öncesi dönemde ortaya çıkan devletler, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devletiˈnin tarihine ve vakıf eserlerine ait önemli bilgilerin bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmada Selçuklu Tarihi Araştırmaları için önemli bir kaynak durumundaki Evkâf-ı Ümem Tarihi ve bu eser içerisinde yer verilen Selçuklu vakıf eserlerinin tarihine ışık tutacak Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiviˈndeki defterler ele alınıp Selçuklu tarihine olan katkıları değerlendirilecektir. Ayrıca bu yeni eser aracılığıyla tarih yazımında karşılaşılan problemlerin çözümü de ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Evkâf-ı Ümem Tarihi, Vakıf Kayıtları, Selçuklu Devleti, Selçuklu Tarihi