Tek insizyondan laparoskopik adrenalektomi.


Creative Commons License

Batman B., Özgür İ. , Memişoğlu E., Tunca F. , Şenyürek Y. , Tezelman S., ...Daha Fazla

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012, sa.131, ss.1-502

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-502

Özet

Amaç: Laparoskopik transabdominal adrenalektomi ile tek insizyondan laparoskopik adrenalektomi sonuçlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A servisinde Ocak 2006-Mart 2012 arasında toplam 156 hastaya laparoskopik adrenalektomi uygulandı. Hastaların 48’ine (%31) tek insizyondan trans umblikal(SILA)(grup 1) , 108(%69) hastaya ise konvansiyonel (grup 2) laparoskopik adrenalektomi uygulandı. Her iki gruptaki hastalar yaş, cinsiyet, tümör çapı, ameliyat süresi, kanama miktarı, visual analog ağrı skalası ve hastanede kalış süresi bakımından retrospektif olarak karşılaştırlıldı. -69- Bulgular: Yaş ortalaması Grup 1’de 43,5 ± 11,3 ve grup 2’de 44,5 ± 12,7 olarak saptandı (p=0,28). Kadın erkek oranı grup 1’de 6,6/1(31/5), grup 2’de2,85/1 (80/28) olarak bulundu(p <0,01).Tümör çapları grup 1’de ( grup 1: 3.36±0,9 cm, grup 2: 4.64±1,5 cm ) anlamlı olarak küçük saptandı (p < 0.050 ). Ameliyat süreleri kıyaslandığında iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (grup 1: 59,02±15,1 dakika, grup261,25 ± 25,40 dakika p=0,054). Ameliyat sırasında kanama miktarı grup 2’de(31,5±24,2 ml) grup 1’ e ( 38,3±50,2 ml) oranla daha az olarak saptandı (p=0,035). Visual analog ağrı skalası değerleri karşılaştırıldığında, SILA grubunda VAS skoru konvansiyonel gruba oranla anlamlı olarak daha düşük bulundu ( grup 1:1,83±0,6,grup 23,38±0,95, p < 0.050 . Hastanede kalış süreleri bakımından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı ( grup 1: 3,44±2,9, gün, grup 2:3,65±1,7gün,p=0,325) Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada tek insizyondan laparoskopik adrenalektominin konvansiyonel laparoskopik adrenalektomiye göre en önemli farkı daha az ameliyat sonrası ağrı ve daha iyi kozmetik sonuçtur. Deneyimli merkezlerde ve selim adrenal lezyonlarda tek insizyondan laparoskopik adrenalektomi konvansiyonel laparoskopik yöntem kadar güvenli bir şekilde uygulanabilir.