ŞEFFAFLIK RAPORLARININ HOFSTEDE-GRAY MODELİYLE MUHASEBE KÜLTÜRÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE, NİJERYA, LETONYA VE İNGİLTERE ÖRNEĞİ


Anıl Keskin D. , Tutar S., Yazgan K.

Muhasebe Bilim Dunyası Dergisi, cilt.2020, ss.195-213, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2020 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.31460/mbdd.647509
  • Dergi Adı: Muhasebe Bilim Dunyası Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.195-213

Özet

Kurumsal yönetişim sorumluluğu açısından şeffaflık, sermaye piyasalarında kaliteyi sağlama, finansal
tablolara olanı güveni arttırma ve yönetim yetersizliklerini önleme açısından önemlidir. Bu çalışmada farklı
ülkelerdeki dört büyük denetim şirketinin yayınladıkları şeffaflık raporları, Hofstede-Gray modeline dayanarak
kültürel farklılıkları açısından incelenmiştir. Çalışmanın özgün yanı kültür açısından farklı özelliklere sahip
ülkelerin (Türkiye, Nijerya, Letonya ve İngiltere) şeffaflık raporlarının küresel çapta karşılaştırılmış olmasıdır.
Araştırmada nitel araştırma dizaynı doğrultusunda MAXQDA paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
yerel kültürel özelliklerin şeffaflık raporlarında farklılık yarattığı tespit edilmiştir.

In terms of corporate governance responsibility, transparency is important for ensuring quality in capital
markets, increasing confidence in financial statements and preventing management inadequacies. In this study,
transparency reports published by four major audit firms in different countries were examined in terms of cultural
differences based on the Hofstede-Gray model. Unique aspects of the work culture with varying characteristics
in terms of countries (Turkey, Nigeria, Latvia and the UK) is compared to the global transparency report. In the
research, the MAXQDA program was used in line with the qualitative research design. As a result of the research,
it has been found that local cultural characteristics make a difference in transparency reports.