STROKE RESEARCH PRODUCTIVITY BETWEEN THE YEARS OF 2009-2013 IN TURKEY: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS


Creative Commons License

ÖZDİNÇLER A. , ERSÖZ HÜSEYİNSİNOĞLU B. , ZENGİN ALPÖZGEN A. , TARAKCI E.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.72-80, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 27 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.72-80

Özet

Amaç: İnme tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halk sağlığını tehdit eden bir sorun olması nedeniyle önemi giderek artan bir hastalıktır. Çalışmamızın amacı Türkiye’de son beş yılda yayınlanan dergilerde inme ile ilgili literatür eğiliminin gözden geçirilmesidir. Yöntemler: İnme ile ilişkili araştırmaların bibliyometrik analizinin yapıldığı bu çalışma kapsamında 2009-2013 yılları arasında ULAKBIM Türk Tıp Dizini ’ne giren 102 dergi tarandı. Bu kapsamda Genel Tıp Dergileri içeriğindeki 52 dergide 807 cilt tek tek gözden geçirildi. Ayrıca alana özgü dergiler kapsamında Türk Nöroloji Dergisi, Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Journal of Neurological Science (Turkish), Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi’nde toplam 98 cilt tarandı. İnme ile ilgili tüm araştırmaların araştırma tipi, konusu ve yürütüldüğü bölüm bazında analizleri yapıldı. Sonuçlar: Taranan 52 dergide toplam 807 cilt ve 10146 makale bulunmaktaydı. Bunlar arasında Genel Tıp Dergileri içerisinde inme ile ilişkili sadece 66 araştırma (28 orijinal makale, 11 derleme, 17 olgu sunumu) vardı. Alana özgü dergilerde ise 92 cilt tarandı; 1714 çalışmadan sadece 98’i inme ile ilişkiliydi. Tartışma: Türkiye’de inme konulu araştırmalar yapılıyor olsa da konunun toplumsal ve sağlık alanındaki önemi düşünüldüğünde çalışma sayısının yeterli olmadığı görüldü. Ülkemizde inme konusunda nitelikli çalışma sayısının arttırılması için bu sonuca neden olan faktörlerin daha detaylı incelenmesi gerektiği düşünüldü

Purpose: Stroke becomes increasingly important disease which threatens public health in Turkey as in all over the world. Our objective with this study was to examine the trends of literature about stroke among journals published in Turkey over the past five years. Methods: This bibliometric analysis of stroke related articles included 102 journals indexed in ULAKBIM Turkish Medical Database between 2009 and 2013. Journals were held preliminary elimination by issues and 807 volumes of 52 journals within the General Medical Journals were examined one by one. Turkish Journal of Neurology, Turkish Journal of Cerebrovascular Disease, Turkish Neurosurgery, Journal of Neurological Sciences-Turkish, Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation and Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation were examined as site-specific journals and total volume was 98 in these journals. Studies were analyzed by type of study, issue and department. Results: While 52 journals have a total of 807 volumes and 10146 articles, only 66 studies (28 original articles, 11 reviews, 17 case reports) were found related to the stroke within the General Medical Journals. While site-specific journals have 92 volumes and 1714 articles, the number of stroke related researches was 98. Discussion: Although there are some studies related to the stroke in Turkey, it has been seen that the number of these studies is not enough when its public and health related importance is considered. It has been thought that the factors which cause these results are needed further investigation to increase the number of qualified researches in our country.