Türkiye'de Bağımlılık Alanında Rehabilitasyon Modeli Olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) İncelenmesi


KARAMAN H.

Yeşilay Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 2017

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Yeşilay Cemiyeti Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu .alışma, Türkiye’de bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonu alanında .alışma

yapan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) y.nelik bir eleştiri geliştirilmesi

amacıyla planlanmıştır. Bu plan kapsamında YEDAM modelinin idari ve kurumsal

yapılanmasından mesleki müdahale ayağına kadar derinlemesine incelemeler

yapılmış; bu incelemeler .eşitli temalar altında yorumlanmış ve sonucunda modelin

geliştirilmesine dair kimi teklifler sunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sosyal

hizmet mesleğinin sunduğu bir .er.eve olarak disiplinler arası bir bakışla ger.ekleştirilmiştir.

Bağımlılığın sebep ve sonu. düzeylerinde sosyal etkenlerle ilişkili olması

ve tedavi sürecinde mikro, mezzo ve makro fakt.rlerin bir arada değerlendilmesi

gereği sosyal hizmet mesleğinin alandaki etkinliğini geliştirmektedir. Nitel

.alışmanın imk.n tanıdığı derinlemesine g.rüşme, katılımcı g.zlem ve doküman

inceleme teknikleriyle elde edilen bulgulara g.re YEDAM modeli sosyal hizmet

disiplininin alandaki etkinliğini i.ermektedir. Bunun .tesinde YEDAM modeli

Türkiye’de bağımlılık tedavisine y.nelik .ncü olma potansiyeline sahip bir uygulama

olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada modelin gü.lü y.nleri Yeşilay’ın sunduğu

kurumsal destek, kanıta dayalı .alışma modeli, sürekli eğiten yapı, danışan

.ncelikli multidisipliner bakış ve toplum temelli tedavi yaklaşımı olarak .ne .ıkmıştır.

Diğer yandan yeni gelişen bir uygulama olması sebebiyle altyapı sorunları,

yetişmiş personel eksikliği, henüz az tanınıyor olması, iş birliği düzeyinin beklenen

seviyeden düşük olması modelin zayıf y.nleri olarak g.rülmüştür. Sosyal hizmet

a.ısından bakıldığında da modelin teorisinde sosyal hizmet uygulamalarının aktif

olarak bulunduğu; ancak mevcut uygulamada bu a.ıdan geliştirilebilir y.nlerin

olduğu g.rülmüştür. Bu dezavantajların aşılarak YEDAM modelinin geliştirilmesi

ve yaygınlaştırılması, mevcut yapı i.erisinde Türkiye’de bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonu

alanına .nemli katkılar sunacaktır.

This study was planned to develop a basic critique of Yeşilay Consultancy Center

(YEDAM), which is working in the field of addiction treatment and rehabilitation in

Turkey. Within this plan, in-depth studies were carried out from the administrative

and institutional structure of the YEDAM model up to the professional intervention

stage. These reviews have been interpreted under various themes and some proposals

have been presented for the development of the model. The assessments were

carried out from an interdisciplinary perspective as a framework, which is presented

by the social work profession. Social work profession is increasingly active in the

field of addiction, because of it’s roles at both preventive and therapeutic stages.

The fact that addiction is related to social parameters at both the cause and the

effect level and the influence of mezzo and macro factors in the treatment process

are the most important factors in developing of social work in the field. Findings

obtained by in-depth interviewing, participant observation and document review

techniques allowed by qualitative work show that the YEDAM includes important

potential to be pioneering model for the problem of addiction in Turkey. At this

point, the strengths of the model were assessed as institutional support given by

Yeşilay, evidence-based work model, constantly educated structure, client-oriented

multidisciplinary approach and community-based treatment approach. In addition

to this, infrastructure problems, lack of trained personnel, lack of recognition yet,

weaknesses of expected level of business associations are seen as weaknesses as it is a

new application. From the social work perspective, it is seen that the model actively

includes the social work profession structurally, but there are developable aspects

in the current practice. By overcoming these disadvantages, the development and

dissemination of the YEDAM model will provide significant contributions in the

area of addiction treatment and rehabilitation in Turkey.