Hemşirelik öğrencilerinin mekanik tespit yöntemi hakkında görüşleri


Bilgin H., ÖZCAN N. , BOYACIOĞLU N. E.

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, cilt.5, sa.2, ss.85-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
  • Sayfa Sayıları: ss.85-92

Özet

Amaç: Bu çalışma, psikiyatri hemşireliği dersinin teorik ve uygulamasını tamamlamış hemşirelik öğrencilerinin akut psikiyatri kliniklerinde kullanılan mekanik tespit yöntemi hakkındaki düşünce ve görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve niteliksel özellikli bu çalışmanın örneklemini, iki hemşirelik okulunun son sınıfına devam eden 27 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak üç odak grup gerçekleştirilmiştir. Grup görüşmelerinden elde edilen verilerin analizinde, tümevarımcı içerik analizi kapsamında, araştırılan konuyla doğrudan ilgili anlamlı birimler çıkarılmış, açık kodlama yapılarak kategoriler oluşturulmuştur. Bulgular: Öğrenci hemşirelerin mekanik tespit yöntemi ile ilgili düşünce ve görüşleri doğrultusunda, ''yöntemin yapısına ilişkin ikilemler'', ''yöntemin uygulanma süreci'' ve ''yönteme karşı alternatifler'' şeklinde olmak üzere üç kategori belirlenmiştir. Mekanik tespit yönteminin, hastalar açısından olumsuzluklar (insan hakları ihlali, travma kaynağı, özgürlük kısıtlaması vb.), uygulayıcılar açısından zorunluluklar (kendini koruma, ortama ve personel iş gücüne vb. dayalı) içerdiği; uygulamada endikasyon belirsizliği, çalışanların eğitim yetersizliği, denetim azlığı gibi durumların öne çıktığı belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencileri, mekanik tespit yerine, alternatif olarak izolasyon ve yatıştırma tekniklerini önerirken, ilaç uygulamalarıyla hastaların kontrol altına alınmasını onaylamamışlardır. Sonuç: Mekanik tespit yönteminin varlığı ve uygulanması üzerine günümüzde de profesyonel ve etik tartışmalar sürmektedir. Hemşirelik öğrencilerinin görüşleri, akut psikiyatri servislerinde mekanik tespit yöntemi ile ilgili var olan tartışma ve ikilemlere benzer nitelik taşımaktadır. Profesyonel tutum gelişiminde, gözlem ve deneyimlerin oynayacağı rol akılda tutularak, psikiyatri hemşireliği eğitimi ve uygulamasında, hasta kontrol yöntemleri geniş boyutta ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, hemşirelik; niteleyici araştırma; koersiyon

Objective: The aim of this study was to determine nursing students' thoughts and views about mechanical restraint used in acute psychiatric wards after they complete theoretical and practice of psychiatric nursing course. Material and Methods: This study with descriptive and qualitative design consisted of 27 nursing students who are attending the final year of two nursing schools. Three focus groups were carried out through semi-structured interview technique. In analysis of data obtained from focus group sessions, meaningful parts/phrases related to study topic directly were extracted, then, categories were generated through open coding in the context of inductive content analysis. Results: Three categories were identified towards nursing students' thoughts and views on mechanical restraint: ''dilemmas on the nature of method'', ''implication process of method'' and ''alternatives to method'', respectively. Mechanical restraint included some negativity (violation of human rights, trauma, restriction of freedom etc.) regarding patients while it required some necessities for implementers (self-protection, task force and environment etc.). Ambiguity for indication of mechanical restraint, the lack of training for staff and being unsupervised of practice were appeared in practice. Students suggested the use of approaches in conflict resolution and isolation than mechanical restraint as well as they did not approve to control patients through medication. Conclusion: There are professional and ethical debates over the existence of mechanical restraint and its implementation nowadays. Student nurses' views are similar to current debates and dilemmas related to mechanical restraint in acute psychiatric wards. Patient control methods should be addressed in extensive ways during psychiatric nursing education and practice keeping in mind the role of observation and experiences in development of professional attitudes.

Keywords: Students, nursing; qualitative research; coercion