Devrik Pozisyondaki İkinci Molar Dişin Ramus Vidası ile Dikleştirilmesi


Altundal G., Kılıçoğlu H., Çarpar E.

18.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Devrik Pozisyondaki Alt İkinci Molar Dişin Ramus Vidası ile Dikleştirilmesi

 

Gizem Altundal1, Hülya Kılıçoğlu2, Eser Çarpar3

 

1 İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3 Özel Klinik, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, İstanbul, Türkiye

 

 

AMAÇ: Mandibular 3.molarların konumu ve sürme yönleri ile ilişkili olarak mandibular 2.molar dişlerde gömülü kalma  veya sürme anomalileri oluşabilmektedir. Tedavi edilmeyen dişler çürük, perikoronit, periodontal hastalık, komşu dişte rezorbsiyon gibi problemlere sebep olabilmektedir. Bu vaka raporunun amacı, Angle Sınıf I malokluzyona sahip hastanın devrik pozisyondaki sağ alt ikinci molar dişinin ramus vidası ile dikleştirilmesidir.

 

GEREÇ-YÖNTEM: 21 yıl 5 aylık kadın hasta alt sağ en arkadaki çürük dişinin pozisyonu nedeniyle restore edilememesi şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik incelemede Angle sınıf I kanin ve molar ilişkiye sahip hastanın 47 nolu dişinin meziale devrik olduğu ve alt kesici diş kavsinde minimum yer darlığı olduğu tespit edilmştir. Sefalometrik incelemede iskeletsel sınıf I ilişki ve dengeli büyüme paterni gösteren hastanın panoramik grafi değerlendirmesinde tüm 3.molarların gömük ve sürme doğrultularının uygun olamadığı görülmüş olup 48 nolu dişin sürme açısı nedeniyle 47 nolu dişte mezial yönde ektopik erüpsiyon oluşmuştur.Tedavi planı; 48 nolu dişin çekiminin ardından ramus ön yüzüne minivida yerleştirip iskeletsel ankraj desteği ile 47 nolu dişin dikleştirilmesi, dolgusunun yapılabilecek seviyeye gelmesinden sonra restore edilmesi ve  alt arkın braketlenip sevilenmenin yapılmasını içermektedir. Ramusun ön kenarına, yeterli kemik penetrasoyunun elde edilebildiği okluzal düzlemden yaklaşık 8 mm yukarıda olacak şekilde 2mm*14mm çapında titanyum minivida horizontal olarak self-tapping methodu ile yerleştirilmiştir. Minividadan 2.molar dişin distobukkal yüzüne yerleştirilen butona elastik zincir asılarak immediat olarak kuvvet uygulanmıştır ve 3 haftada bir aktive edilmiştir.

 

BULGULAR: 2.molar dişin ramusa yerleştirilen minivida ile dikleştirilmesi 2,5 ayda tamamlanmıştır. Ramusun anterior yüzündeki yumuşak dokunun kalın ve hareketli olması ve ayrıca aktif kas ataşmanlarının olması nedeniyle bölgede yumuşak doku hipertrofisi gelişmesi ile vidanın üzerinin yumuşak doku ile kaplanmasından dolayı vida beklenenden erken çıkartılmış olup hasta çürük dişin restorasyonu için yönlendirilmiştir. Dişin bukkal tüp takılabilecek seviyeye gelmesiyle alt full ark braketlenmiş olup dişin dental arktaki nihai durumuna gelmesi sağlanmıştır. Toplam tedavi süresi 8 ay sürmüştür.

 

SONUÇ: Ramus minividası gibi iskelet ankraj tekniklerinin gelişmesiyle birlikte daha öngörülebilir sonuçlar ve daha az yan etkiler ile molar dişlerde dikleştirme sağlanmaktadır.

 

ANAHTAR KELİMELER: Molar dikleştirme, Ramus vidası, Minividalar,İskeletsel Ankraj

 

 

 

Uprighting of Lower Second Molar Teeth with Ramus Screw

 

Gizem Altundal1, Hülya Kılıçoğlu2, Eser Çarpar3

 

1 Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

2 Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

 3 Private Clinic, Oral and Maxillofacial Surgery , Istanbul, Turkey

 

 

 

 

AIM: Depending on the position and eruption direction of the mandibular third molars, impaction or eruption problems may occur in the mandibular second molars. Untreated teeth can cause problems such as caries, pericoronitis, periodontal disease, resorption in the adjacent tooth. The aim of this case report is to be uprighted the mesially tilted lower right second molar tooth of a patient with Angle Class I malocclusion by a ramus screw.

 

MATERIAL-METHOD: A 21 years and 5 months old female patient applied to our clinic with the chief complaint that the lower right posterior carious tooth could not be restored due to its position. Clinical examination was revealed mesially tilted right mandibular second molar, minimum crowding on the lower jaw and Angle Class I canine and molar relationship.  Orthopantomography revealed it was observed that all third molars were impacted and the eruption directions were not suitable. Due to the eruption angle of tooth no 48, an ectopic eruption occurred in the mesial direction of tooth no 47. Treatment plan includes the extraction of tooth 48, placing a miniscrew on the anterior surface of the ramus and uprighting mandibular right second molar with skeletal anchor support, filling the tooth when it is upright enough to be restored and leveling of the lower arch with braces. A titanium 2 mm*14 mm screw was placed horizontally on the anterior edge of the ramus by the self-tapping method, approximately 8 mm above the occlusal plane from which sufficient bone penetration could be obtained. Ramus screw was loaded immediately after the insertion. Uprighting force is exerted via elastomeric chains (Power chain) stretched between the ramus screw and a button bonded on distobuccal surface of the second molar. Elastic chain is activated in every 3 weeks.

 

RESULTS: The uprighting of the second molar tooth with a ramus miniscrew was completed in 2.5 months. Due to the thick and mobile soft tissue on the anterior surface of the ramus and also active muscle attachments, soft tissue hypertrophy developed in the area and the screw is covered with soft tissue,Thus, the screw was removed earlie, and the patient is referred for the restoration of the decayed tooth. When the tooth reached the level where the buccal tube could be inserted, the lower full arch braces were placed and the tooth was brought to its final position in the dental arch. The total treatment period lasted 8 months.

 

CONCLUSIONS:  Mini-screws placed in the mandibular ramus region provide the molars to be uprighted with better anchorage control, more predictable results and less side effects

 

KEYWORDS: Molar uprighting, Ramus screw, Miniscrews  Skeletal anchorage