Girişimcilerin, Girişimcilik, İnovasyon Yapma, İnovatif Düşünce ve İnovatif Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Tanrıverdi H., Alkan M.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.8, no.1, pp.1-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this dissertation is to analyse relationship among entrepreneurs’ entrepreneurship, innovation, innovative thinking and level of innovative entrepreneurship. The research includes small and medium-sized enterprises in Marmara Region. 201 entrepreneurs from different sector who accepted the research were included in the study. This dissertation is a personel survey model. 4 dimentional survey was appplied at this study. These are enterpreneurship measure, innovation measure, innovative thinking measure and innovative entrepreneurship measure. The measures used at the research were developed by the reseachers. The data optained at the research were analysed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 program. It was seen at this study that there are meaningful relationship among enterpreneurs’ innovation, innovative thinking and level of innovative enterpreneurship. According to this research it was approved that enterpreneurship, innovation and innovative thinking have positive effects on enterpreneurs’ innovative enterpreneurship. It can be concluded according to the results of the research that the enterpreneurs should improve their level of innovative thinking, level of making innovation and have enterpreneur feature to improve their innovative enterpreneurship feature. 

Çalışmanın amacı, girişimcilerin girişimcilik, inovasyon yapma, inovatif düşünce ile inovatif girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma, Marmara Bölgesi’nde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletme sahibi girişimcileri kapsamaktadır. Buna göre farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve araştırmayı kabul eden 201 girişimci çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Çalışma ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. Araştırmada 4 boyutlu anket uygulaması yapılmıştır. Bunlar girişimcilik ölçeği, yenililik yapma ölçeği, inovatif düşünce ölçeği ile inovatif girişimcilik ölçekleridir. Araştırmada kullanılan ölçekler araştırmacılar  tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada araştırmaya katılan girişimcilerin; girişimcilik, inovasyon yapma, inovatif düşünce ile inovatif girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Buna göre; girişimcilerin inovatif girişimcilik düzeyleri üzerinde girişimcilik, inovasyon yapma, ve inovatif düşücenin olumlu etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre girişimcilerin inovatif girişimcilik özelliklerini arttırmaları için, girişimcilik özelliğine, inovasyon yapma düzeylerinin gelişimine ve inovatif düşünce düzeylerini geliştirmeleri gerektiği söylenebilir.