Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Uygulamalı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

KAYSİ F. , GÜROL A.

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, Çorum, Turkey, 12 - 15 October 2016, vol.1, no.1, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47

Abstract

Two workplace practical training is situated for students in vocational schools for graduation requirements. These training of students aimed performing 60 work days in relevant sector with their education. In this way increasing experience of students is expected in practice. From this perspective, it is important to knowing perspectives of students who have successfully completed their workplace practical training, for these processes. The aim of this study is to assessment of the opinions of students for the workplace practical training. So, workplace practical training perspectives and gained experience will be determined by views of students. The study was conducted with qualitative data collection techniques. Case study design was used in this study. A state university vocational school students has been included in the study in Istanbul. These participants were successfully complete their workplace practical training in 2015 and 2016 summers period. Views of students for workplace practical training were collected on the internet in process of data collection for study via structured form.The data were interpreted through a content analysis. According to the findings, almost all of students have completed their workplace practical training in city where they educated. It is seen that these students performed their workplace practical training in different areas which is not directly related with their education area. Furthermore, gained experience for interns in workplace practical training is seen very important. In this way, they have the opportunities to practice their technical and theoretical knowledge. Therefore, it is understood that student interns care about workplace practical training. Moreover, processes of practical workplace training of interns should continuously following. Lastly, more options for workplace practical training should be presented to students by increasing cooperation with sector. 

Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet şartları arasında iki adet işyeri uygulamalı eğitim yer almaktadır. Öğrencilerin bu eğitimlerini, öğrenim gördükleri alanla ilgili sektörde 60 iş günü yapmaları ve bu sayede uygulamaya yönelik tecrübelerini arttırmaları hedeflenmektedir. Bu bakımdan, işyeri uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlamış öğrencilerin bu süreçlere bakış açılarının bilinmesi önem arzetmektedir. Bu çalışmanın amacı işyeri uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlamış öğrencilerin işyeri uygulamalı eğitime yönelik görüşlerinin değerlendirilmesini yapmaktır. Bunun neticesinde öğrencilerin işyeri uygulamalı eğitimlere bakış açılarının ve edindikleri tecrübelerin neler olduğu belirlenecektir. Çalışma nitel veri toplama teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmaya İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulu öğrencileri dahil edilmiştir. Katılımcılar 2015 ve 2016 yaz dönemi işyeri uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlamış öğrencilerdir. Çalışmanın veri toplama sürecinde, öğrencilerin işyeri uygulamalı eğitime yönelik görüşleri yapılandılmış form aracılığıyla internet ortamında toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin neredeyse tamamı öğrenim gördükleri şehirde işyeri uygulamalı eğitimlerini tamamlamıştır. Bazı öğrencilerin öğrenim gördükleri alanla doğrudan ilişkili olmayan alanlarda da işyeri uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte stajyerlerin edindikleri tecrübelerin kendileri açısından çok önemli görüldüğü ve öğrenim gördükleri birimdeki teknik ve teorik bilgilerini uygulama imkanı buldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle stajyerlerin işyeri uygulamalı eğitimi önemsedikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca stajyerlerin işyeri uygulamalı eğitim süreçlerinin sürekli takip edilmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte sektörle işbirlikleri arttırılarak stajyer adaylarına daha geniş seçenekler sunulmalıdır.