Zara (Sivas) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar


Creative Commons License

GÜVEN Ö.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.51, no.51, pp.63-77, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 51
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.63-77

Abstract

Abstract Dialects, no doubt, are one of the most important issue in our language waiting to be research. Today, dialects are increasingly forgotten and getting extinct because of reasons like increasingly widespread of technology and used in the villages, increase of lettered in the country wide and increase of rural-urban migration. In this article we aim to determine and study the words, phrases and idioms used in the dialect of Zara (Sivas) that are either not included or used in different meanings in the General Dialect Dictionary (Derleme Sözlüğü). These linguistic materials are classified and analysed under the rubrics of idioms, nouns, adjectives, adverbs, exclamations and verbs. Our main purpose in this study is to make contribution to Dictionary of Turkish Dialects. Key words; Dialectology, Anatolian Dialects, General Dialect Dictionary, Contributions to the General Dialect Dictionary, Zara Dialect

Dilimizin araşt?r?lmay? bekleyen en önemli alanlar?ndan biri, hiç şüphesiz, ağ?zlard?r. Günümüzde teknolojinin giderek yayg?nlaşmas? ve köylere kadar girmesi, okur-yazar oran?n?n yükselmesi, köyden kente göçlerin artmas? gibi sebepler her geçen gün ağ?zlar?n giderek unutulmas?na ve yok olmas?na neden olmaktad?r. Bu çal?şmada Zara ağz?nda kullan?lan ve Derleme Sözlüğü’nde yer almayan kelimeler ile Derleme Sözlüğü’nde bulunan ancak Zara ağz?nda farkl? anlam bar?nd?ran kelimeler tespit edilmeye çal?ş?lm?şt?r. Belirlenen kelimeler; deyimler, adlar, s?fatlar, zarflar, ünlemler, fiiller başl?ğ? alt?nda tasnif edilerek ele al?nm?şt?r. Yapt?ğ?m?z bu çal?şmayla as?l gayemiz Derleme Sözlüğü’nün yap?lacak yeni bask?lar?na az da olsa bir katk? sunmakt?r. Anahtar Kelimeler: Ağ?z Bilimi, Anadolu Ağ?zlar?, Derleme Sözlüğü, Derleme Sözlüğü’ne Katk?lar, Zara Ağz?