Hemşirelik Mesleğine Yaklaşım ile Toplumsal Statü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


TANRIVERDİ H., AKOVA O., Zorlu R.

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, no.7, pp.115-142, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi
  • Page Numbers: pp.115-142

Abstract

Purpose

This study aims to designate relations on social status scale regarding nursing and

approach to nursing among patriarchal tradition, gender, educational level, socio

economic level, marital status and dimensions of being organized.

Method

Sample of cross sectional descriptive study was formed with 578 selected nurses, with

random sampling method, who were working for government hospitals in Istanbul.

Data were collected with socio demographic characteristics and approach to nursing

scale and social status questionnaires relating to nursing, evaluated with average and

percentage distribution of factor, correlation and regression analyses.

Findings

In nursing approaches, highest effect is for marital status, lowest effect is for

educational level. All nursing approaches effect social status. Patriarchal structure,

socio economic state, education, gender, marital status and being organized levels are

meaningfully related to social status connected with nursing. Approaches related to

nursing are both related to social status and effect social status. Patriarchal tradition,

education and marital status are effective on social status formation related to nursing.

Conclusion

There is a meaningful relation between nursing approaches and social status, nursing

approaches effect social status of nurses too.

 

 

Amaç

Bu çalışma hemşirelik mesleğine ilişkin toplumsal statü ile hemşirelik mesleğine yaklaşım

ölçeği içinde yer alan ataerkil gelenek, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik

düzey, medeni durum ve örgütlenme boyutları arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem

Kesitsel tanımlayıcı tipteki çalışmanın örneklemini, İstanbul’da faaliyet gösteren

devlet hastanelerinde görev yapan hemşirelerden, tesadüfî örneklem yöntemine göre

seçilmiş 578 hemşire oluşturmaktadır. Veriler sosyo-demografik özellikler ile Hemşirelik

Mesleğine Yaklaşım Ölçeği ve Hemşirelik mesleğine ilişkin toplumsal statü

ölçek soru formları ile toplanmış, ortalama ve yüzdelik dağılım ile faktör analizi, korelasyon

ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Hemşirelik Mesleğine Yaklaşımda en yüksek etki medeni durumun etkisi en düşük

 

 

etki eğitim düzeyi etkisidir. Hemşirelik mesleğiyle ilgili tüm yaklaşımların toplum

sal statüyü etkilediği ortaya çıkmıştır. Hemşirelik Mesleğine Yaklaşım boyutlarından

ataerkil yapı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, cinsiyet, medeni durum ve örgütlenme

düzeylerinin hemşirelik mesleğine yönelik toplumsal statü ile anlamlı düzeyde ilişkili

olduğu ortaya çıkmıştır. Hemşirelikle ilgili yaklaşımların hem toplumsal statüyle ilişkisi

olduğunu hem de toplumsal statüyü etkilediği ortaya çıkmıştır. Ataerkil gelenek,

eğitim ve medeni durumun hemşireliğe ilişkin toplumsal statünün oluşmasında etkili

olduğu görülmüştür.

Sonuç

Hemşirelik mesleğine yönelik yaklaşımlarla toplumsal statü arasında ise anlamlı ilişki

bulunduğu, hemşirelik mesleğine yönelik yaklaşımların da hemşirelerin toplumsal

statüsünü etkilediği söylenebilir.